เข้าสู่ระบบ

แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 49 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,946 การประลองฝีมือ : 133
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  เครื่องบินซึ่งกำลังบินในแนวระดับมุ่งหน้าทางทิศเหนือในสนามแม่เหล็กโลกและถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ระหว่างปีกซ้ายกับปีกขวามีค่าเท่าใด กำหนดให้ สนามแม่เหล็กโลกในแนวดิ่งตรงตำแหน่งเครื่องบินมีค่า B เครื่องบินบินด้วยอัตราเร็ว v และระยะจากปลายปีกซ้ายถึงปลายปีกขวาเท่ากับ D
vBD
displaystyle frac{vB}{D}
displaystyle frac{{v^2B}}{{D}}
displaystyle v^2BD
2 )  ลวดตัวนำเส้นหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอในทิศทางดังรูป ด้วยความเร็วคงที่ v ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
86122
ศักย์ไฟฟ้า ที่ปลาย a และ b เท่ากัน
ศักย์ไฟฟ้า ที่ปลาย a สูงกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย b
ศักย์ไฟฟ้า ที่ปลาย b สูงกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย a
จะมีกระแสไหลจาก a ไปยัง b
3 )  กระแสเหนี่ยวนำในขดลวดเกิดขึ้นได้เมื่อสนามแม่เหล็กผ่านในขดลวดมีการเปลี่ยนแปลง รูปใดแสดงทิศของกระแสเหนี่ยวนำ i ได้ถูกต้อง
86124
ก. เคลื่อนที่ขั้วเหนือของแม่เหล็กเข้าหาขดลวด ข. สนามแม่เหล็กมีค่าลดลง ค. ขณะสับสวิตซ์ S
ก. ข. และ ค.
ก. และ ข.
ค. เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น
4 )  เมื่อนำขดลวดตัวนำไฟฟ้าเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กโดยผ่านจากด้านซ้ายไปขวาดังรูป กระแสไฟฟ้าในขดลวดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
86130
เกิดกระแสไฟฟ้าวนตามเข็มนาฬิกาขณะเข้าสู่สนามแม่เหล็ก และกระแสทวนเข็มนาฬิกาขณะออกจากสนามแม่เหล็ก
เกิดกระแสไฟฟ้าวนทวนเข็มนาฬิกาขณะเข้าสู่สนามแม่เหล็ก และกระแสตามเข็มนาฬิกาขณะออกจากสนามแม่เหล็ก
เกิดกระแสวนตามเข็มนาฬิกาตั้งแต่เข้าสู่สนามแม่เหล็กจนพ้นจากสนามแม่เหล็ก
เกิดกระแสวนทวนเข็มนาฬิกาตั้งแต่เข้าสู่สนามแม่เหล็กจนพ้นออกจากสนามแม่เหล็ก
5 )  วงลวดตัวนำวางอยู่ใกล้กับลวดตัวนำ C ซึ่งมีกระแส I ผ่าน ถ้าดึงลวดให้เคลื่อนที่ออกจาก C ดังรูป ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด
86132
เกิดกระแสเหนี่ยวนำในวงลวดมีทิศทวนเข็มนาฬิกา
เกิดกระแสเหนี่ยวนำในวงลวดมีทิศตามเข็มนาฬิกา
ไม่เกิดกระแสเหนียวนำในวงลวด
เกิดแรงผลักระหว่างวงลวดกับ C
6 )  ขดลวดระนาบสี่เหลี่ยมผืนผ้า PQRS วางตัวแนวราบขนานกับสนามแม่เหล็ก B เมื่อหมุนขดลวดทวนเข็มนาฬิการอบแกน xy ไป 90 องศา โดยมีแกน x ชี้เข้าหาผู้ทดลองจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดและแรงกระทำต่อ PQ อย่างไร
86134
จาก Q ไป R แรงตามการหมุน
จาก Q ไป R แรงต้านการหมุน
จาก R ไป Q แรงตามการหมุน
จาก R ไป Q แรงต้านการหมุน
7 )  ต้องการส่งกำลังไฟฟ้าไปตามสายไฟ จงหาอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าที่จะเสียไปเป็นความร้อนในสายไฟเมื่อส่งไฟฟ้าไปด้วยความต่างศักย์ 10 โวลต์ และ 100 โวลต์ ตามลำดับ
1 : 100
1 : 10
10 : 1
100 : 1
8 )  โรงไฟฟ้าขนาด 400 กิโลวัตต์ ส่งกำลังไฟฟ้าผ่านสายไฟที่มีความต้านทาน 0.25 โอห์ม ด้วยความต่างศักย์ 20000 โวลต์ จงหากำลังที่ต้องสูญเสียไปในรูปความร้อนในสายไฟ
25 W
50 W
75 W
100 W
9 )  โรงงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งส่งกำลังไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ไปตามสายไฟที่ทำด้วยทองแดงขนาดพื้นที่หน้าตัด 5 ตารางเซนติเมตร เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร ด้วยความต่างศักย์ displaystyle 10^5 โวลต์ จงหาว่าจะเกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าตามสายไฟนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ กำหนดสภาพต้านทานของทองแดงคือ displaystyle 1.5 times 10^{-8} โอห์ม-เมตร
10.2%
1.2%
11.2%
9.2%
10 )  หม้อแปลงมีแกนเหล็กเพื่อให้ฟลักซ์แม่เหล็กผ่านจากขดลวดปฐมภูมิไปยังขดลวดทุติยภูมิ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. แกนเหล็กมีสมบัติเป็นเหล็กอ่อน ข. แกนเหล็กมีสมบัติเป็นเหล็กถาวร ค. หม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพดี ต้องมีกระแสวนในแกนเหล็กมาก ง. หม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพดี ต้องมีกระแสวนในแกนเหล็กน้อย ข้อความที่ถูกต้องคือ
ก และ ค
ข และ ง
ข และ ค
ก และ ง
11 )  หม้อแปลงเครื่องหนึ่งมีจำนวนรอบของลวดปฐมภูมิต่อจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิเป็น 1 : 4 ถ้ามีกระแสและความต่างศักย์ในขดลวดทุติยภูมิเท่ากับ 10 แอมแปร์ และ 200 โวลต์ ตามลำดับ จงหากระแสและความต่างศักย์ในขดลวดปฐมภูมิ
40 A และ 50 V
50 A และ 40 V
40 A และ 40 V
50 A และ 50 V
12 )  หม้อแปลงอุดมคติตัวหนึ่ง มีจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิเป็น 2000 รอบ และจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิเป็น 1000 รอบ เมื่อนำมาใช้ในวงจรดังรูป ขนาดของฟิวส์ที่นำมาใช้จะต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่าไร
86135
2 A
3 A
5 A
11 A
13 )  กำหนดให้ว่าฟิวส์ที่ใช้นี้จะขาดทันทีถ้ากระแสที่ไหลผ่านมันมีค่าสูงกว่า 1 แอมแปร์ อยากทราบว่าความต้านทานที่จะนำไปต่อเข้าระหว่างปลาย A, B จะต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่าไร ฟิวส์จึงจะยังไม่ขาด (ให้ถือว่าหม้อแปลงเป็นแบบสมบูรณ์)
86136
110 โอห์ม
90 โอห์ม
1.1 โอห์ม
1.0 โอห์ม
14 )  หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติอันหนึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิต่อจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิเป็น displaystyle N_1:N_2 เมื่อต่อตัวต้านทาน R เข้ากับขดลวดทุติยภูมิแล้วป้อนไฟสลับเข้าที่ขดลวดปฐมภูมิ เราสามารถพิจารณาได้เสมือนว่าแหล่งจ่ายไฟสลับนั้นต่ออยู่กับตัวต้านทาน R’ ค่าหนึ่งโดยตรง (ดูรูป) อยากทราบว่า R’ มีค่าเป็นกี่เท่าของ R
86137
displaystyle frac{{N_1}}{{N_2}}
displaystyle frac{{N_2}}{{N_1}}
displaystyle frac{{N_1^2}}{{N_2^2}}
displaystyle frac{{N_2^2}}{{N_1^2}}
15 )  หม้อแปลงชนิดหนึ่ง ใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์ เมื่อนำหม้อแปลงนี้ไปใช้กับเตารีด 110 โวลต์ 750 วัตต์ เป็นเวลา 1 นาที พบว่าเกิดความร้อนขึ้นในแกนเหล็ก 70.8 กิโลจูล ในขณะที่เตารีดมีกำลังไฟฟ้าคงเดิม ขดลวดปฐมภูมิจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าอย่างน้อยที่สุดกี่แอมแปร์
3.4
4.0
4.8
8.0
16 )  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ค่ากระแสและค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับที่เรียกว่าค่ายังผลเป็นค่าเดียวกับค่าที่มิเตอร์อ่านได้ ค่ากระแสสลับที่อ่านได้จากมิเตอร์หมายถึงค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของกระแสสลับ ค่ายังผลของค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าในบ้าน คือ 220 โวลต์ ข้อความที่ถูกต้องคือ
ก. ข. และ ค.
ก. และ ค.
ค. เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น
17 ) 
86140
ในวงจรกระแสสลับดังรูป ถ้าโวลต์มิเตอร์ V อ่านค่าความต่างศักย์ได้ 200 โวลต์ จงหากระแสสูงสุดที่ผ่านความต้านทาน R
0.70 A
1.41 A
2.0 A
2.8 A
18 )  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตามรูป(ก) มีกระแสที่ผ่านและความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองสัมพันธ์กันตามรูป(ข) จงวิเคราะห์ว่าส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านี้คืออะไร
ตัวเก็บประจุ
ขดลวดเหนี่ยวนำ
ตัวต้านทาน
เป็นวงจรผสมของขดลวดเหนี่ยวนำและตัวต้านทาน
19 )  ตัวประกอบกำลังจะมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อวงจรไฟฟ้า
ตัวต้านทานอย่างเดียว
ตัวเก็บประจุอย่างเดียว
ตัวเหนี่ยวนำอย่างเดียว
ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
20 )  ขดลวดเหนี่ยวนำ 0.2 เฮนรี และตัวเก็บประจุ 10 ไมโครฟารัด ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้ความต่างศักย์สูงสุด 100 โวลต์ และความถี่เชิงมุม displaystyle Omega = 1000 เรเดียน/วินาที จงหากระแสทีอ่านได้จากแอมมิเตอร์
86141
1 A
displaystyle frac{1}{3}A
displaystyle sqrt2 A
displaystyle frac{{1}}{{sqrt2}}
21 )  ตัวต้านทานและขดลวดเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความต่างศักย์ขณะใดขณะหนึ่งเป็น displaystyle V = 100 sin (1,000t) โวลต์ เมื่อใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานอ่านได้ 70 โวลต์ ถ้านำไปวัดคร่อมขดลวดเหนี่ยวนำจะอ่านได้กี่โวลต์
10 V
30 V
42.4 V
71.4 V
22 ) 
86205
ถ้าเฟสของกระแสยังผลและความต่างศักย์ยังผลของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเป็นดังรูป กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่สูญเสียในวงจรนี้มีค่ากี่กิโลวัตต์
1.8 kW
2.4 kW
3.0 kW
3.5 kW
23 )  จากรูปแสดงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ จงหาอัตราส่วนของ displaystyle frac{{V_0}}{{V_i}} เมื่อแหล่งจ่ายกระแสสลับมีความถี่เชิงมุม displaystyle omega
86206
displaystyle frac{{R_2 }}{{sqrt {R_1^2  + [frac{{omega ^2 LC - 1}}{{omega C}}]^2 } }}
displaystyle frac{{R_2 }}{{sqrt {R_1^2  + [frac{{omega ^2 LC - 1}}{{omega L}}]^2 } }}
displaystyle frac{{R_2 }}{{sqrt {(R_1  + R_2 )^2  + [frac{{omega ^2 LC - 1}}{{omega C}}]^2 } }}
displaystyle frac{{R_2 }}{{sqrt {(R_1  + R_2 )^2  + [frac{{omega ^2 LC - 1}}{{omega L}}]^2 } }}
24 )  ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC ที่ต่อแบบอนุกรมดังรูปแผนภาพเฟเซอร์ของกระแสไฟฟ้า I และความต่างศักย์ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรเป็นดังข้อใด
86144
86145
86146
86147
86148
25 )  วงจร LC ขนานกันดังรูปมีความถี่เรโซแนนซ์ displaystyle f_0 ถ้าเพิ่ม L ขึ้นเป็น 4 เท่า และเพิ่ม C ขึ้นเป็น 9 เท่า ของของเดิมความถี่เรโซแนนซ์ใหม่จะเป็นเท่าใด
86150
displaystyle frac{1}{6}f_0
displaystyle frac{2}{3}f_0
displaystyle frac{3}{2}f_0
displaystyle 6f_o
26 )  วงจรอนุกรม RLC มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับความถี่เชิงมุม displaystyle omega ตรงกับความถี่เรโซแนนซ์พอดี ถ้าลดความถี่ของแรงเคลื่อนนี้ลง แผนภาพเฟเซอร์ของความต่างศักย์ที่คร่อมบน R L และ C จะเปลี่ยนไปตามรูปในข้อใด
86151
86152
86153
86159
86160
27 )  แหล่งกำเนิดกระแสสลับในวงจรดังรูป มีอัตราเร็วเชิงมุม displaystyle (omega)10^7 เรเดียน/วินาที ถ้าตัวเหนี่ยวนำมีความเหนี่ยวนำ 100 ไมโครเฮนรี จงหาค่าความจุในหน่วยพิโกฟารัดของตัวเก็บประจุที่ทำให้ความต้านเชิงความจุของตัวเก็บประจุ และความต้านทานเชิงความเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากัน
86162
100 พิโกฟารัด
200 พิโกฟารัด
250 พิโกฟารัด
300 พิโกฟารัด
28 ) 
86163
จากรูปกำหนดให้ P เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ 50 Hz Q เป็นแท่งเหล็กของระบบสวิตซ์รีเลย์ เมื่อปิดสวิตซ์ S หลอดไฟ A และ B จะสว่างด้วยความถี่เท่าใด (ตามลำดับ)
50 Hz และ 25 Hz
50 Hz และ 50 Hz
100 Hz และ 25 Hz
100 Hz และ 50 Hz
29 )  นำไดโอดเหมือนกัน 4 ตัว มาต่อกันดังรูป แล้วต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับรูปซายน์ ถ้าใช้ออสซิลโลสโคปตรวจดูรูปคลื่นของความต่างศักย์คร่อมตัว R จะได้รูปคลื่นในข้อใด
86165
86166
86167
86168
86169
30 )  ลวดตัวนำ P วางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าสนามแม่เหล็กในบริเวณขดลวดมีค่าสม่ำเสมอ เท่ากับ displaystyle overrightarrow B_1 (รูป ก. ) ต่อมาลดกระแสไฟฟ้า ทำให้สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ มีค่าลดลงเป็นdisplaystyle overrightarrow B_1 (รูป ข. ) นั้นคือ ฟลักซ์แม่เหล็กท่ผ่านขดลวด P มีการเปลี่ยนแปลงข้อใดต่อไปนี้แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน (e) และทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้า (E) ในขดลวด P ได้ถูกต้อง
86171
86172
1
2
3
4
31 )  ลวดตัวนำยาวมากมีกระแสไฟฟ้า I คงที่ไหลผ่าน ถ้าเลื่อนลวดตัวนำ ABCD เข้าหาลวดตัวนำดังรูปในลักษณะที่ด้าน AB และ CD ขนาน และด้าน AC , BD ตั้งฉากกับลวดตัวนำ ต้องการทราบว่าขนาดของฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร และการไหลของกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดในวงลวดไหลในทิศทางใด
86182
เพิ่มขึ้นจาก A ไป B
เพิ่มขึ้นจาก B ไป A
ลดลงจาก A ไป B
ลดลงจาก B ไป A
32 )  โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้า 0.3 เมกะวัตต์ ส่งไฟฟ้าไปยังจังหวัดหนึ่งด้วยแรงดันไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ถ้าสายไฟมีความต้านทานเท่ากับ R โอห์ม จงหาค่าพลังงานเป็นจูลที่สูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อนภายในสายไฟในเวลา t วินาที
displaystyle 25 times 10^{10} t/R
displaystyle 25 times 10^4 t/R
3.6 Rt
0.36 Rt
33 )  จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง ดังรูป มี 550 รอบ ขดลวดทุติยภูมิจำนวน 30 รอบ กระแสที่ผ่านตัวต้านทาน 2 โอห์ม มีค่ากี่แอมแปร์
86184
3 แอมแปร์
4แอมแปร์
5แอมแปร์
6 แอมแปร์
34 )  หม้อตุ๋นไฟฟ้าใบหนึ่งมีความต้านทาน 50 โอห์ม ไม่สามารถใช้กับไฟบ้าน (220 โวลต์) โดยตรงได้ ต้องใช้หม้อแปลงถ้าหม้อแปลงที่ใช้มีความต้านทานขดลวดปฐมภูมิน้อยมากแต่ความต้านทานของขดลวดทุติยภูมิเป็น 5 โอห์ม จำนวนขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็น 200 และ 100 รอบ ตามลำดับ กำลังของหม้อตุ๋นจะมีค่าเท่าไร
100 วัตต์
110 วัตต์
200 วัตต์
220 วัตต์
35 )  ถ้าวงจรประกอบด้วยตัวต้านทานขนาด 20 โอห์ม ขดลวดเหนี่ยวนำที่มีค่าความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ 30 โอห์มและตัวเก็บประจุที่มีความต้านทานเชิงความจุ 15 โอห์ม ต่อกันแบบอนุกรม และต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ จงหากระแสในวงจร
2.2 A
4.4 A
6.6 A
8.8 A
36 )  ขดลวดเหนี่ยวนำ 0.03 เฮนรี และตัวต้านทาน 40 โอห์ม ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสของวงจร (i) เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (t) ดังสมการ i = 500 sin (1,000t) แอมแปร์ จงหากำลังเฉลี่ยของวงจรและความต่างศักย์สูงสุดของวงจรเป็นดังข้อใด
500 W , 250 W
875 W , 350 W
1,000 W , 220 W
1,250 W , 250 W
37 )  จากการทดลองโดยใช้ผงตะไบเหล็กหาเส้นแรงแม่เหล็ก เราจะทราบ
ค่าขนาดสนามแม่เหล็ก
ทิศทางของสนามแม่เหล็ก
ตำแหน่งของจุดสะเทิน
ถูกทั้ง 1, 2 และ 3
38 )  ถ้าสังเกตเห็นได้ว่ารัศมีความโค้งของทางวิ่งของอิเล็กตรอนประจุ e มวล m ในสนามแม่เหล็ก B ดังที่เห็นในหลอดตาแมวว่าเป็น R แสดงว่าอิเล็กตรอนวิ่งด้วยความเร็วเท่าไร
displaystyle frac{{eB}}{{mR}}
displaystyle frac{{eR}}{{mB}}
displaystyle {{e}}{{mB^2R^2}}
displaystyle {{eBR}}{{m}}
39 )  อนุภาคมวล m ประจุ +q กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กขนาด B เป็นวงกลมรัศมี R จงหาพลังงานจลน์ของอนุภาคนี้
displaystyle frac{1}{2} frac{{(BqR)^2}}{{m}}
displaystyle frac{1}{2} m(frac{{Bq}}{{R}})^2
displaystyle frac{1}{2} m(BqR)^2
displaystyle frac{1}{2} frac{R}{m}(Bq)^2
40 )  อิเล็กตรอนและโปรตอนที่มีพลังงานจลน์เท่ากันและเข้าไปในสนามแม่เหล็กเดียวกัน รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่ของโปรตรอนเป็นกี่เท่าของอิเล็กตรอน
1.6
4
43
1,840
41 )  อนุภาคโปรตอนในรังสีคอสมิกพุ่งเข้าหาโลกด้วยความเร็ว displaystyle 1.6 times 10^8 m/s ในทิศทางที่ตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็กโลก และถูกเบี่ยงเบนให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี displaystyle 3.34 times 10^4 km รอบโลกขนาดของสนามแม่เหล็กโลกที่ระดับความสูงนี้มีค่ากี่เทสลา กำหนดให้โปรตรอนมีมวล displaystyle 1.67 times 10^{-27} กิโลกรัมและประจุ displaystyle 1.6 times 10^{-19} คูลอมบ์ (ไม่ต้องคิดแรงโน้มถ่วงของโลก)
displaystyle 0.5 times 10^{-7}
displaystyle 0.5 times 10^{-4}
displaystyle 2.0 times 10^4
displaystyle 2.0 times 10^7
42 )  อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 100 เมตร/วินาที เข้าไปในสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีค่า 0.1 เทสลา ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนั้น กินเวลาเท่าใด ทิศทางของการเคลื่อนที่จึงจะเบนไปจากเดิม 60 องศา กำหนดให้มวลของอิเล็กตรอน = displaystyle 9 times 10^{-31} กิโลกรัม
displaystyle 5 times 10^{-12}
displaystyle 6 times 10^{-11}
displaystyle 8 times 10^{-9}
displaystyle 7 times 10^{-8}s
43 )  ประจุขนาด displaystyle +1 times 10^{-3} คูลอมบ์ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว displaystyle 2 times 10^3 เมตร/วินาที เข้าไปบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 0.2 เทสลา ในทิศทำมุม 30 องศากับสนามแม่เหล็กเป็นเวลา 2 วินาที งานที่ทำเนื่องจากแรงกระทำบนประจุคือ
0 J
displaystyle  0.4 times 10^3 J
displaystyle 0.8 times 10^3 J
displaystyle 1.6 times 10^3 J
44 )  ยิงอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุ e มวล m เข้าหาบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กความเข้ม B ด้วยความเร็ว v ดังรูปบริเวณที่ปลอดสนามแม่เหล็กมีความกว้างเท่ากับ L อยากทราบว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ตามทางโคจรของมันด้วยความถี่เท่าไร
86214
displaystyle frac{{v}}{{2L}}+frac{{2 pi m}}{{eB}} รอบต่อหน่วยเวลา
displaystyle frac{{v}}{{2L}} + frac{{eB}}{{2 pi m}} รอบต่อหน่วยเวลา
displaystyle frac{1}{{(frac{{pi m}}{{eB}} + frac{L}{v})}} รอบต่อหน่วยเวลา
displaystyle frac{1}{{(frac{{2pi m}}{{eB}} + frac{{2L}}{v})}} รอบต่อหน่วยเวลา
45 )  ลำอิเล็กตรอนถูกยิงในแนวระดับด้วยความเร็วต้น displaystyle 7 times 10^5 m/s เข้าไปในบริเวณสนามแม่เหล็กที่มีขนาดความเข้มสม่ำเสมอ displaystyle 3 times 10^{-4} เทสลา ดังรูป ขนาดของสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไปบริเวณเดียวกับสนามแม่เหล็กจะต้องเป็นเท่าใดในหน่วยโวลต์ต่อเมตรในทิศ -Z จึงทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
86192
105 V/m
210 V/m
315 V/m
420 V/m
46 )  ประจุลบ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็ว v เข้าไประหว่างแผ่นโลหะขนาน A และ B ซึ่งมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ displaystyle overrightarrow B มีทิศทางพุ่งออกมา ดังรูป ปรากฏว่าประจุลบยังคงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวเดิม เนื่องจากมีสนามไฟฟ้า displaystyle overrightarrow E จากแผ่นโลหะขนานด้วย ดังนั้น
สนามไฟฟ้า E = vB มีทิศทางจาก B ไป A
สนามไฟฟ้า E = vB มีทิศทางจาก A ไป B
สนามไฟฟ้า displaystyle E = frac{B}{v} มีทิศจาก B ไป A
สนามไฟฟ้า displaystyle E = frac{B}{v} มีทิศจาก A ไป B
47 )  อนุภาคบีตา เคลื่อนที่เข้าไปในระหว่างแผ่นตัวนำขนาน a และ b ซึ่งวางห่างกัน 2.0 มิลลิเมตร และมีความต่างศักย์ 160 โวลต์ ภายในที่ว่างระหว่างแผ่นตัวนำมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 4 เทสลา และมีทิศ ดังรูป ถ้าต้องการให้อนุภาคบีตาทะลุช่อง s พอดี ความเร็วของอนุภาคจะต้องเป็นเท่าใด และแผ่นตัวนำ a จะต้องเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบ
86195
displaystyle 2.0 times 10^4 m/s ขั้วบวก
displaystyle 8.0 times 10^3 m/s ขั้วบวก
displaystyle 4.0 times 10^3 m/s ขั้วลบ
displaystyle 1.6 times 10^2 m/s ขั้วลบ
48 )  อิเล็กตรอน e มีมวล m วิ่งเข้าไประหว่างแผ่นโลหะ 2 แผ่น ที่มีสนามแม่เหล็ก B และสนามไฟฟ้า E ปรากฏว่า อิเล็กตรอนวิ่งเป็นแนวเส้นตรงด้วยความเร็ว v อยากทราบว่าอิเล็กตรอน e มีค่าเท่าใด
86199
displaystyle e = frac{{mg}}{{vB - E}} สำหรับ E มีทิศพุ่งขึ้น
displaystyle e = frac{{mg}}{{E - vB}} สำหรับ E มีทิศพุ่งลง
displaystyle e = frac{{mg}}{{E - vB}} สำหรับ E มีทิศพุ่งขึ้น
displaystyle e = frac{{mg}}{{E + vB}} สำหรับ E มีทิศพุ่งลง
49 )  อนุภาคมวล m และประจุ +q ถูกเร่งให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งในแนวราบด้วยสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ E เป็นระยะทาง l แล้วผ่านเข้าบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ในทิศทางตั้งฉากกับทิศของสนาม อนุภาคไปตกที่ระยะห่างจากจุดที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กเป็นระยะ d ดังรูป จงหามวลของอนุภาคนี้ (ไม่คิดแรงโน้มถ่วงของโลก)
86201
displaystyle frac{{qB^2d^2}}{{2El}}
displaystyle frac{{qB^2l}}{{8Ed}}
displaystyle frac{{qB^2d^2}}{{8El}}
displaystyle frac{{q^2B^2d^2}}{{8El}}