เข้าสู่ระบบ

ธรณีประวัติ

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 22,606 การประลองฝีมือ : 1,094
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 ) 

ข้อใดเป็นประโยชน์ของการศึกษาธรณีประวัติ

สามารถรู้ความเป็นมาในอดีตของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่

สามารถจำกัดขอบเขตของหินชัดเจนขึ้น

ใช้ในการสำรวจหาทรัพยากรธรณี

ถูกทุกข้อ

2 ) 

ข้อใดเป็นความหมายของอายุเทียบสัมพันธ์

การนำหินมาเปรียบเทียบว่าชุดใดมีอายุมากหรือน้อยกว่ากัน

การนำซากดึกดำบรรพ์มาเปรียบเทียบกัน

การนำตะกอนมาเปรียบเทียบกัน

ถูกทุกข้อ

3 ) 

เราสามารถหาอายุสัมบูรณ์ของหินหรือซากดึกดำบรรพ์โดยวิธีใด
 

ใช้วิธีเปรียบเทียบอายุหินหรือซากดึกดำบรรพ์นั้น

โดยลักษณะทั่วๆ ไป และโครงสร้างของหินหรือซากดึกดำบรรพ์นั้น

โดยการคำนวณจากครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีที่อยู่ในหิน  หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ต้องการศึกษา

ถูกทุกข้อ

4 ) 

ข้อใดเป็นความหมายของซากดึกดำบรรพ์ดัชนี

 

ซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุมากที่สุด
 

ซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อยที่สุด

ซากดึกดำบรรพ์ที่บอกอายุได้แน่นอน

ซากดึกดำบรรพ์ที่พบน้ำมันดิบ

5 ) 

แร่ธาตุในข้อใดที่ทำให้ซากดึกดำบรรพ์มรโครงร่างที่แข็ง

แคลไซต์

โคโลไมต์

ซิลิกา

ถูกหมดทุกข้อ

6 ) 

ซากสิ่งมีชีวิตที่ถูกฝังกลบจะเป็นอย่างไร

มีสีเข้มมากขึ้น

สลายตัวช้าลง

มีโครงสร้างที่แข็งขึ้น

ถูกทำลายโดยแบคทีเรียเร็วขึ้น

7 ) 

วัสดุที่ฝั่งกลบซากสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่กับข้อใด
 

สภาพแวดล้อม

การดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น

ระยะเวลา

ข้อ 1 และ 2 ถูก

8 ) 

ในประเทศไทยพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ครั้งแรกที่จังหวัดใด

ขอนแก่น

กาฬสินธุ์

ชัยภูมิ

ถูกทุกข้อ

9 ) 

ไดโนเสาร์ที่พบที่อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่นได้รับการตั้งชื่อว่าอะไร

ไดโนซอรัส

ภูเวียงไดโนซอรัส

ภูเวียงโกซอรัส

ภูเวียงโกซอรัส  สิรินทรเน

10 ) 

ภาคใดของประเทศไทยที่พบซากไดโนเสาร์มากที่สุด

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 ) 

เวลาในทางธรณีวิทยาเรียกว่าอะไร

เวลาธรณี

ธรณีกาล

เวลาประยุกต์

เวลาสัมบูรณ์

12 ) 

นอกจากหินตะกอนแล้วเราสามารถพบซากดึกดำบรรพ์  ในหินชนิดได้อีก

หินหนืด

หินแปร

หินภูเขาไฟ

หินปูน

13 ) 

ถ้าต้องการหาอายุสัมบูรณ์ของซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่า 50,000 ปี นิยมใช้ธาตุกัมมันตรังสีใด

โคบอลต์-60

คาร์บอล-14

ยูเรเนียม-238

ถูกทุกข้อ

14 ) 

นักเรียนสามารถจะพบซากดึกดำบรรพ์ในหินชนิดใด

หินอัคนี

หินบะซอลต์

หินตะกอน

หินแปร

15 ) 

นักธรณีวิทยาสามารถใช้ซากดึกดำบรรพ์บอกให้ทราบถึงอะไรได้บ้าง
 

ประวัติความเป็นมาของพื้นที่บริเวณนั้น

สภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่บริเวณนั้น

บอกช่วงอายุของหินชนิดอื่นที่อยู่ร่วมกับหินตะกอน

ถูกทุกข้อ

16 ) 

ข้อใดไม่จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์
 

รอยพิมพ์ใบไม้

รอยเท้าของไดโนเสาร์

ต้นไม้กลายเป็นหิน

อุจาระสัตว์กลายเป็นหิน

17 ) 

เพราะเหตุใดเราจึงมักไม่พบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

เนื่องจากลำตัวอ่อนนุ่มจึงมีแนวโน้มถูกทำลายหรือสลายไป

เนื่องจากลำตัวเล็กมากเมื่อเป็นซากดึกดำบรรพ์จึงหาไม่พบ

เนื่องจากอยู่ในทะเลจึงถูกทำลายโดยน้ำทะเลให้ผุกร่อนได้

เนื่องจากไม่มีกระดูกสันหลังสารต่างๆ จึงไม่สะสมในร่างกาย

18 ) 

ถ้าพบซากดึกดำบรรพ์  เราอาจจะศึกษาข้อมูลอะไรบ้างจากซากดึกดำบรรพ์นั้น
ก. การเจริญของเอ็มบริโอ            ข. กายวิภาคของซากดึกดำบรรพ์
ค. อายุของซากดึกดำบรรพ์           ง. หลักฐานทางพันธุกรรมของซากดึกดำบรรพ์

ก, ข

ข, ค

ค, ง

ง, ก

19 ) 

จากรูปภูเขาไฟดังรูป
 
ข้อใดบอกอายุของหินได้ถูกต้อง

 

หิน F มีอายุน้อยกว่าหิน A
 

หิน B มีอายุเท่ากับหิน F

หิน A และ B มีอายุมากกว่าหิน F

หิน C, D และ E มีอายุมากกว่าหิน F

20 ) 

นักธรณีวิทยานำหินที่มีลำดับหิน 3 ชั้น  มาหาช่วงอายุ ควรได้ผลตามข้อใด

อายุ 500-400 (ล้านปี) อายุ 300-200 (ล้านปี) อายุ 200-100 (ล้านปี)
1. หินปูน
2. หินดินดาน
3. หินดินดาน
4. หินทราย
หินดินดาน
หินปูน
หินทราย
หินปูน
หินทราย
หินทราย
หินปูน
หินดินดาน


 

ข้อ 1 ถูกต้อง
 

ข้อ 1 และ 4

ข้อ 2

ถูกทุกข้อ

21 ) 

ข้อใดเรียงลำดับอายุของหินตะกอนจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

หินดินดาน  หินกรวดมน  หินปูน  หินทราย

หินดินดาน  หินปูน  หินกรวดมน  หินทราย

หินทราย  หินกรวดมน  หินปูน  หินดินดาน

หินทราย  หินดินดาน  หินปู  หินกรวด

22 ) 

ข้อได้ไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาซากดึกดำบรรพ์

วิวัฒนาการ  ของพืชและสัตว์ต่างๆ

การสะสมตัวของหินชั้น

อายุของหินชั้น

จำนวนของสิ่งมีชีวิตในอดีตกาล

23 ) 

ในประเทศไทยมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่บริเวณใด
 

จังหวัดลำปาง  และบุรีรัมย์

จังหวัดกาญจนบุรี  และตาก

จังหวัดขอนแก่น  และกาฬสินธุ์

ถูกทุกข้อ

24 ) 

ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดในทะเล   และยังคงรูปได้สมบูรณ์จะพบในหินประเภทใด
 

หินตะกอน  หินปูน

หินตะกอน  หินอัคนี

หินดินดาน  หินอัคนี

หินปูน  หินดินดาน

25 ) 

ซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์มักเป็นสัตว์ทะเลมากกว่าสัตว์จากแหล่งอื่น  เพราะเหตุใด
ก. ซากสัตว์ทะเลจะจมสู่ท้องทะเล  มีโคลนและตะกอนละเอียด
ข. แร่ธาตุหลายชนิดที่อยู่ในน้ำทะเลจะซึมเข้าในช่องตัวสัตว์  ทำให้ซากสัตว์ทะเลทนต่อการผุพัง
ค. น้ำทะเลมีความเค็มย่อมรักษาสภาพสัตว์ให้คงสภาพเดิมไว้ได้

ก, ข

ข, ค

ค, ก

ก, ข, ค

26 ) 

จากการศึกษาซากสัตว์ประเภทหอยตระกูลหนึ่งแล้วเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแฟมิลี่  กับเวลาทางธรณีทยาได้ดังรูป  ข้อใดถูกต้อง

ก.    กำเนิดขึ้นในโลกราวๆ 400 ล้านปีมาแล้ว
ข.    มีชีวิตอยู่ระหว่างต้นยุคดีโวเนียนถึงปลายยุคเพอร์เมียน
ค.    จำนวนแฟมิลี่มากที่สุดเมื่อ 500 ล้านปีมาแล้ว
ง.    สูญพันธุ์เมื่อปลายปียุคเพอร์เมียน
 

ก.  ข.  ค.
 

ข.  ค.  ง.
 

ก.  ข.  ง.

ก.  ข.  ค.  ง.

27 ) 

การที่หินที่อยู่ด้านล่างถูกยกตัวให้สูงขึ้นและมีการกร่อนโดยกระแสน้ำเกิดขึ้น ทำให้เกิดสิ่งใด

รอยคดโค้ง

รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง

รอยแยก

รอยเลื่อนระนาบเอียง

28 ) 

การบันทึกข้อมูลทางธรณีวิทยาในประเทศไทยปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้ขะอยู่ในรูปของข้อใด
 

รายงาน

กราฟและตาราง

แผนที่ธรณีวิทยา

ข้อ 1 และ 3 ถูก

29 ) 

พื้นที่จังหวัดลำปางในอดีตเคยเป็นอะไรมาก่อน

ภูเขา

ทะเล

ทะเลทราย

ภูเขาไฟ

30 ) 

จากข้อ 29มีเหตุผลใดที่นักธรณีวิทยาใช้ในการอธิบายว่าพื้นที่ จังหวัดลำปางเคยเป็นเช่นนั้นมากก่อน

ลักษณะของหิน
 

ซากดึกดำบรรพ์

การสะสมของตะกอน

ข้อ 1 และ 2 ถูก

31 ) 

ข้อความใดถูกต้องที่สุด

ตารางธรณีกาลจะแสดงให้ทราบถึงวิวัฒนาการของซากดึกดำบรรพ์

รอยเปลือกหอยจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่แปรสภาพไปได้ในหิน

หินทรายแป้งเป็นหินที่อยู่ในยุคไทรแอสซิกตอนต้น

รอยเท้าไดโนเสาร์ที่ภูหลวง จังหวัดเลย เป็นซากดึกดำบรรพ์อยู่ในตะกอนที่แข็ง

32 ) 

นอกจากหินตะกอนแล้ว เราสามารถพบซากดึกดำบรรพ์ในหินชนิดใดได้อีก

หินหนืด

หินแปร

หินภูเขาไฟ

หินปูน

33 ) 

ข้อใดเป็นสาเหตุให้ชั้นหินที่อยู่ในแนวราบเกิดเอียงเทในปัจจุบัน
 

ภูเขาไฟระเบิด

เกิดแผ่นดินไหว

การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค

ถูกทุกข้อ

34 ) 

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้หินที่อยู่บนเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

ขนาดและสี

ขนาด และรูปแบบ

รูปแบบ และตำแหน่งที่ตั้ง

ขนาด รูปแบบ และตำแหน่งที่ตั้ง

35 ) 

ทำไมซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นในทะเล มักจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังคงรูปได้สมบูรณ์

น้ำทะเลมีความเค็มจัดจึงช่วยรักษาสภาพของซากดึกดำบรรพ์นั้นไว้

โคลนและตะกอนเม็ดละเอียดในน้ำสะสมทับถมอยู่ตอนบนจึงทำให้ซากดึกดำบรรพ์คงรูป

สารประกอบบางชนิดจะเข้าไปสะสมในซากดึกดำบรรพ์ที่มีโครงร่างแข็งและนิ่ม ทำให้ยังคงรูปได้สมบูรณ์

ถูกทั้งข้อ 2 และ 3

36 ) 

การลำดับชั้นหินมีความสำคัญอย่างไรกับการศึกษาความเป็นมาของโลก

บอกอายุสัมบูรณ์ของหิน

บอกอายุเทียบสัมพันธ์

บอกชนิดของซากดึกดำบรรพ์ที่ควรพบ

ข้อ 1 และ 3

37 ) 

ถ้านักเรียนสำรวจพบซากดึกดำบรรพ์ของหอยบนยอดเขาแห่งหนึ่ง นักเยนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำเนิดภูเขาอย่างไร

นักเดินทางอาจนำหอยขึ้นไปบริโภค
 

หอยมีการอพยพเพื่อหนีภัยธรรมชาติ

ในอดีตบริเวณนี้เป็นทะเลมาก่อน

น้ำท่วมโลกทำให้ซากหอยขั้นไปเกยบนภูเขา

38 ) 

นักวิทยาศาสตร์ทราบได้อย่างไรว่า ครั้งหนึ่งบนโลกมีไดโนเสาร์อาศัยอยู่

การสันนิษฐานจากข้อมูลพันธุกรรมของพืชและสัตว์

พบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ในชั้นของหิน

ภาพถ่ายจากในอดีต

การตั้งสมมุติฐานของนักวิทยาศาสตร์

39 ) 

เพราะเหตุใดจึงมักไม่พบซากดึกดำบรรพ์ในกลุ่มหินอัคนี และหินแปร

ซากดึกดำบรรพ์มักสะสมบนหินตะกอนมากกว่าหินประเภทอื่นๆ

หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวของแมกมา ส่วนหินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินภายใต้ความร้อน และความกดดัน ทำให้ซากดึกดำบรรพ์สลายตัว

มนุษย์ศึกษาซากดึกดำบรรพ์บนหินอัคนี และหินแปรได้ยากกว่าการศึกษาจากหินตะกอน

ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง

40 ) 

เหตุผลใดที่นักธรณีวิทยาใช้เป็นข้อมูลในการอธิบายว่า ลำปาง เคยเป็นทะเลมาก่อน

ลักษณะของหิน

ซากดึกดำบรรพ์

หินดินดาน

หินแกรนิต

41 ) 

การพบหลักฐานในข้อใดที่แสดงว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีภูเขาไฟในบางพื้นที่

หินบะซอลล์

หินแกรนิต

พันธุกรรมพืชและสัตว์

ถูกทุกข้อ

42 ) 

การหาอายุสัมบูรณ์ของหินหรือซากดึกดำบรรพ์ทางธรณีวิทยาใช้วิธีการใด

วิธีการหาอายุทางกัมมันตรังสี

ตรวจสอบเปรียบเทียบกับฟอสซิลอื่นๆ

ตรวจสอบจากลำดับชั้นหินและความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางธรณีวิทยา

วิธีการทางรังสีเอ็กซ์

43 ) 

ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในหินชนิดใด

หินทราย

หินปูน

หินบะซอลต์

หินดินดาน

44 ) 

นักธรณีวิทยาใช้วิธีใดในการหาอายุหินตะกอน

โดยใช้วิธีกัมมันตรังสีหาอายุของหิน

โดยการค้นหาซากดึกดำบรรพ์ เช่น ไทรโลไบต์

ใช้วิธีกัมมันตรังสี C-14 หาอายุซากดึกดำบรรพ์

ใช้ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหิน

45 ) 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มเพิ่มจำนวนแฟมิลี่อย่างรวดเร็วในยุคใด

เทอร์เชียรี

พรีแคมเบรียน

ไซลูเรียน

คาร์บอนิเฟอรัส

46 ) 

การวางตัวของชั้นหินโดยเอียงเทเป็นมุมกับแนวระดับของชั้นหินปกติเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ำ

การเปลี่ยนแปลงกระแสลม

การเกิดภูเขาไฟ

ทั้งข้อ 1 และ 2

47 ) 

รอยเท้าไดโนเสาร์ที่พบหลายแห่งในภาคอีสานของประเทศไทยเป็นรอยเท้าที่เกิดจากการเหยียบย่ำของไดโนเสาร์ลงบนสิ่งใด

หินทรายที่แข็งตัว

หินตะกอนที่ทับถมกันเป็นชั้นๆ

หินลาวาในขณะที่ยังร้อนและเหลว

โคลนตมซึ่งคงสภาพและแข็งตัวในภายหลัง

48 ) 

ฟอสซิลมักเกิดขึ้นกับหินชนิดใดต่อไปนี้

หินอัคนี

หินแปร

หินชั้น

ถูกทุกข้อ

49 ) 

หินชั้นชิ้นหนึ่งมีการสะสมตัวเป็นชั้นๆ ของหินทราย หินกรวดมน หินปูน และหินดินดาน ดังรูป  หินชนิดใดมีอายุมากที่สุด

หินทราย

หินกรวดมน

หินปูน

หินดินดาน

50 ) 

หินชนิดใดเกิดขึ้นก่อนหินอื่นในโลก

หินแปร

หินอัคนี

หินชีสต์

หินตะกอน