เข้าสู่ระบบ

ตัวอย่างข้อสอบชีววิทยาง่ายๆ

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 3 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,497 การประลองฝีมือ : 178
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
3 )  ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรในการเก็บและรักษากล้องจุลทรรศน์ภายหลังจากที่ส่องดูวัตถุด้วยเลนส์ใกล้วัตถุ 40x ก. เลื่อนสไลด์บนแท่นวัตถุออกอย่างระมัดระวัง ข. เลื่อนลำกล้องขึ้นให้ห่างสไลด์ด้วยปุ่มปรับภาพหยาบ ค. เปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุ กำลังขยาย 40x เป็น 10x ง. ทำความสะอาดแท่นวางวัตถุและเลนส์ใกล้วัตถุ
ค > ข > ก > ง
ข > ก > ค > ง
ข > ค > ก > ง
ก > ข > ค > ง
4 )  เมื่อย้อมสีเซลล์เยื่อหอม และ เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม ด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นโครงสร้างชนิดใดในเซลล์ทั้ง 2 ชนิด
cell membrane , nucleus , vacuole
cell membrane , nucleus , cytoplasm
chromosome ,cytoplasm , vacuole
nuclear membrane , chromosome , endoplasmic reticulum
5 )  ส่วนประกอบภายในเซลล์ที่สำคัญต่อกระบวนการหายใจได้แก่
กอลจิบอดี้
นิวเคลียส
ไมโตรคอนเดรีย
ร่างแหเอนโดพลาสมิก เรกติคิวรัม