เข้าสู่ระบบ

การดุลสมการรีดอกซ์

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 1 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,150 การประลองฝีมือ : 142
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : ปานกลาง
1 )  สารละลายไดโครเมต + ไฮโดรเจนไอออน + คลอไรด์ไอออน ได้ผลิตภัณฑ์เป็น โครเมียมทรีไอออน + ก๊าซคลอรีน + น้ำ ถ้าดุลสมการข้างต้นเเล้ว สัมประสิทธิ์จำนวนโมลที่ดุลเเล้วของสารละลายไดโครเมตบวกกับโครเมียมทรีไอออนเป็นเท่าไร
2
3
4
5