เข้าสู่ระบบ

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101

วิชา : ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 18,855 การประลองฝีมือ : 377
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  George : Hello. Paula! ………………….? Paula : Not bad, thanks.
How are you
How do you do
How old are you
How do you spell this word
2 )  A : I’m Bill Warner. This's Amy’s brother,David. B : ……………………………. .
Nice to meet you
How are you today
That’s a funny name
Oh, greeat.
3 )  A : ……………………………..? B : My father's an engineer
Is your father an engineer
What is your father
Where is your father
What does he look like
4 )  A : Good morning. How are you? B : I’m not very well. I have a headache. A : ………………………….
It’s nice to meet you.
It’s very kind of you.
Don’t worry.
I’m sorry to hear that.
5 )  A: Hello. May I talk to Mark, please? B: ……………………… He’s going out, please call again
Wait a minute.
Sorry. I’m afraid you can’t.
Hold on the line, please
You’re welcome.
6 )  Tom and Mary ………. my best friends.
is
am
are
has
7 )  Tina’s birthday is …………January.
in
on
at
during
8 )  Mr. Brown often …………….. with us at the weekends.
stay
is staying
stays
stayed
9 )  Our teacher ……………. work at five o’clock every day.
finish
finishes
is going to finish
finished
10 )  My uncle ………………the 8 o’clock news on CNN last week.
watched
watching
is going to watch
watches
11 )  Paula and I ……………….. our love letters every morning on Fridays.
is mailing
mail
mails
is going to mail
12 )  At 12 o'clock yesterday I ...................lunch with Peter.
had
have
eat
is eating
13 )  ……..your English teacher……… you spelling a day ago ?
Do / give
Does / give
Did / give
Is / going to give
14 )  Does he like “The Lion King”? ...........………………
No,he isn’t
Yes, she does.
No, he doesn't.
Yes, she is.
15 )  …………your father a dentist? ..............…………..
Are / No, they aren't
Do / No, I don't.
Does / Yes, he does
Is / Yes, he is.
16 )  Which is the correct answer? 67544
Olivia’s favourite number is 12.
Olivia’s birthday is on the 2nd.
Olivia is 12 years old.
Olivia’s address is 12.
17 )  What does she like to do? 67546
She can sing.
She likes to sing.
She is singing.
She sings very well.
18 )  What does he do?67550
He's a chef.
He's working.
He's wearing a white hat.
He likes to cook.
19 )  My favourite subject is ………. 67547
Geography
History
Math
Art
20 )  Can she swim? 67549
Yes, she does.
Yes, she can.
No, she doesn’t.
No, she can’t.