เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
1 2 [3] 4 5 6 7
โดย : ครูออยนงค์ เพชรรัตน์
[ชม 2,402] [ดาวน์โหลด 987] โดย ครูออยนงค์
โดย : วรรณา ชัยวงศ์
[ชม 2,755] [ดาวน์โหลด 7] โดย wannachaiwong
โดย : อภิลักขณี อนันเต่า
[ชม 9,577] [ดาวน์โหลด 7,649] โดย apilakkhanee
โดย : นางเยาวรักษ์ สุปิยะพาณิชย์
[ชม 3,715] [ดาวน์โหลด 7] โดย kruyao
โดย : ครูนันทการ์ ฤทธิ์มาก
[ชม 2,521] [ดาวน์โหลด 1,096] โดย KungNantakan
โดย : นางปัทมา จารุจุณาวงศ์
[ชม 2,693] [ดาวน์โหลด 1,476] โดย ปัทมา จารุจุณาวงศ์
โดย : นางณัฐชา จันทร์ดา
[ชม 2,184] [ดาวน์โหลด 7] โดย kikadakhung
โดย : นางสุธารัตน์วัฒนเดช
[ชม 2,802] [ดาวน์โหลด 7] โดย MrsSutarat13
โดย : นายอภิชาติ พรหมพื้น
[ชม 1,755] [ดาวน์โหลด 7] โดย manumai07
โดย : นางกรุณา ชินะตังกูร
[ชม 1,946] [ดาวน์โหลด 7] โดย yuttanakuntaboot
1 2 [3] 4 5 6 7
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :