เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องคำควบกล้ำ อักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่สะกดไม่ตรงมาตรา คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย สำนวน คำพังเพยและสุภาษิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำ
นางศุภรัตน์ ฤาโสภา
ชื่อตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
บ้านขามป้อม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2552
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าเรื่องคำควบกล้ำ อักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่สะกดไม่ตรงมาตรา คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย สำนวน คำพังเพยและสุภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อหประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนนีประสิทธิผลของการเรียนรู้จากแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านขามป้อม ปีการศึกษา 2552 จำนวน 15 คน ได้มาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินเจตคติของนักเรียน สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test (Dependent Sample)
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.62/84.67
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้จากแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 0.7076 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 70.76
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :