เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การประเมินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล
ชื่อผู้ทำ
นางจารุณี พ่วงศรี
จังหวัด
สมุทรสงคราม
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ปี
2551
บทคัดย่อ
ระยะเวลาการประเมินโครงการ พฤษภาคม 2549 – มีนาคม 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล ในด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลัง การดำเนินโครงการ 3) เพื่อทราบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ครูผู้สอนโรงเรียนถาวรานุกูล จำนวน 95 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล ปีการศึกษา 2550 จำนวน 328 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและสุ่มอย่างง่าย และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล จำนวน 328 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการศึกษาและแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 2) แบบสอบถามข้อเท็จจริงของนักเรียนที่แสดงออกถึงพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 3) แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบท โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม และจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน พบว่า โรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินงานโครงการดังกล่าว

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ การวางแผนดำเนินงานโครงการ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ ได้แก่ การดำเนินงานตามแผนและการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต

4.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีคะแนนเฉลี่ยข้อเท็จจริงที่แสดงออกถึงพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังดำเนินการ สูงกว่าก่อนดำเนินการโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก


Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :