เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case Study) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ชื่อผู้ทำ
นางเพ็ญทิวา จิตสว่าง
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโตนด ( คีรีมาศวิทยา )
จังหวัด
สุโขทัย
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อการวิจัย การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case Study) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา)
ผู้วิจัย นางเพ็ญทิวา จิตสว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโตนด ( คีรีมาศวิทยา )

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยกระบวนการศึกษารายกรณีและศึกษาผลของการใช้วิธีการให้คำปรึกษาแบบเผชิญความจริงกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโตนด( คีรีมาศวิทยา )ปีการศึกษา 2551 จำนวน 4 คนด้วยการรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือจากกระบวนการศึกษารายกรณี ได้แก่แบบประเมินพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และแบบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในชั้นเรียน และเทคนิคต่างๆด้านจิตวิทยาได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ อัตชีวประวัติ บันทึกประจำวัน ระเบียนสะสม สังคมมิติการเยี่ยมบ้าน แบบสอบถาม และแบบทดสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา
โดยผลการศึกษาปรากฏดังนี้ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในนักเรียนมีสาเหตุจากตัวแปร ด้านส่วนตัว คือนักเรียนมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม และตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ด้าน ครอบครัว คือฐานะทางเศรษฐกิจ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู นักเรียนกับเพื่อนบ้าน ลักษณะทางกายภาพ ของที่อยู่อาศัย พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มาจากโรคสมาธิสั้น และ ยังมี พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากการรับสารเคมีบางตัวในขณะอยู่ในครรภ์มารดา หลังจากได้คำปรึกษาแบบเผชิญความจริง แล้วนักเรียนยอมรับ และมีความเข้าใจในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตังเองและมีความมุ่งมั่นที่ในการปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองจนดีขึ้นดังนี้ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางวาจา ไม่พูดคุยขณะครูสอน พูดสอดแทรก พูดขัดจังหวะพูดคำหยาบหรือ พูดคำไม่สุภาพพูดล้อเลียนหรือด่าทอ ชื่อพ่อ-แม่เพื่อน ส่วนทางกาย ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ ไม่เคาะโต๊ะขณะเรียน หรืออยู่ในชั้นเรียนนั่งโยกเก้าอี้นั่งเก้าอี้สองขา ไม่ลุกเดินไปมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครู แสดงสีหน้าไม่พอใจเมื่อครูตักเตือน นำงานอื่นๆขึ้นมาทำใช้กำลังทำร้ายหรือรังแกเพื่อนหรือ ผู้อื่น ใช้กำลังบังคับเอาสิ่งของๆผู้อื่น ขโมยของผู้อื่นมาเป็นของตน แสดงกิริยาล้อเลียน เยาะเย้ยผู้อื่นให้ ได้รับความอับอาย แสดงกิริยา อาการที่ส่อไปในทางชู้สาว
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :