เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
Best Practice : คิดอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้น เด็กปฐมวัยก้าวไกลสู่เวทีระดับชาติ
ชื่อผู้ทำ
นางสุนทรี ทองระยับ
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ (สาขาการศึกษาปฐมวัย)
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
จังหวัด
สระบุรี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และมีสติปัญญาผ่านการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งตัวที่มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้ระบุให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปัญญาเกี่ยวกับการคิด คือ มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพโดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตัดสินปัญหา หรือสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยด้วยการฝึกสมองซีกซ้ายและซีกขวาของเด็กให้ได้ทำงานประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย มีสื่อที่เพียงพอ เด็กมีอิสระในการเรียน ประกอบกับการใช้คำถามในเชิงสร้างสรรค์ช่วยสร้างจินตนาการและความใฝ่ฝันของเด็กไปสู่ความคิดระดับสูง
การนำกิจกรรมสร้างสรรค์มาประกอบการพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กสร้างผลงานโดยเด็กมีอิสระในการเลือกวัสดุอุปกรณ์เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ เด็กมีการคิดออกแบบ วางแผน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความคิดของตนเอง
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :