เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประจำปีการศึกษา 2553
ชื่อผู้ทำ
ประจวบ นครศรี.
ชื่อตำแหน่ง
รองผู้อำนวยสถานที่ศึกษา
ชื่อโรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
จังหวัด
ชัยภูมิ
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปี
2553
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ประจำปีการศึกษา 2553.

ชื่อผู้วิจัย ประจวบ นครศรี.

ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน วิจัยโดยวิธีการสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for windows เวอร์ชั่น 11.5 ใช้สถิติร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test , การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA และ LSD

ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ทั้ง 6 ด้าน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานครูที่ปรึกษา , ด้านงานปกครองนักเรียน นักศึกษา, ด้านงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, ด้านงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน, ด้านงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 3 ด้านไม่แตกต่างกันได้แก่ ด้านงานปกครอง, ด้านงานครูที่ปรึกษา และด้านงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการศึกษา 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นักศึกษาเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาเพศหญิง และด้านงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ด้านงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นักศึกษาเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาเพศชาย นักศึกษาสังกัดแผนกวิชา อายุ ระดับชั้นและเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :