เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
เอกสารประกอบการเรียน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชื่อผู้ทำ
สิบเอกประเสริฐ ทรงสกุล
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
ประโคนชัยวิทยา
จังหวัด
บุรีรัมย์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปี
2553
บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบัน ครูต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ในหลักสูตร คือยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการสังเกต ทักษะความคิด ทักษะการทำงาน
ทักษะการจัดการ และทักษะการสื่อสารให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจึงต้องเตรียมกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งข้าพเจ้า
เอกสารประกอบการเรียน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชุดนิทานชาดก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้จัดทำเห็นความสำคัญหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เห็นควร
ส่งเสริมให้เยาวชนได้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน จึงกำหนดรูปแบบการเขียนให้มีแนวสำคัญของเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาและกิจกรรม ในแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ในเอกสารประกอบการเรียนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นมีจำนวน 8 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 ประพฤติดีมีสุข (เบญจศีล)
เล่มที่ 2 โจรขโมยแก้วมณี (ทุจริต 3)
เล่มที่ 3 ฤาษีให้ทานน้ำ (เบญจธรรม)
เล่มที่ 4 หญิงดีมีศีลธรรมคุ้มครอง (สุจริต 3)
เล่มที่ 5 นายม้าใหญ่ (พรหมวิหาร 4)
เล่มที่ 6 ช้างยอดกตัญญู (การกตัญญูต่อประเทศชาติ)
เล่มที่ 7 ชายยากไร้ได้เป็นพระราชา (การทำจิตใจให้บริสุทธิ์)
เล่มที่ 8 สัตว์ทั้งหลายเจริญปัญญารู้เท่าทัน (อานิสงส์การเจริญปัญญา)
ผู้จัดทำขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและ คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไป
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :