เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
งานประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
ชื่อผู้ทำ
นางกุลยาณี ราชรักษ์
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดหนา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลครูดีเด่นครูต้นแบบปฏิรูปการศึกษา
ปี
2549
บทคัดย่อ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดอกไม้จากธรรมชาติ เป็นเครื่องมือของการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ จึงมีความจำเป็นที่นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็น พื้นฐานในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติมีความมุ่งหวังเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในเรื่องของการประกอบอาชีพเสริมรายได้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับเรื่อง งานประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำการประดิษฐ์ดอกไม้หารายได้เสริม เหมาะสมกับระดับช่วงชั้น โดยในเอกสารประกอบการเรียนมีลำดับขั้นตอนปฏิบัติและภาพประกอบอย่างสวยงาม
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :