เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ
ชื่อผู้ทำ
นางสาวลัดดา แย้มผกา
ชื่อโรงเรียน
วัดหัวกระบือ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2551
บทคัดย่อ
การพัฒนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 (2) เพื่อนำแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ ไปใช้พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดหัวกระบือ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 41 คน ปีการศึกษา 2551 ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ผู้รายงานได้กำหนดเวลาในการพัฒนา เป็นเวลา 6 ชั่วโมงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ (2) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนผลการพัฒนาพบว่า1) ผลการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ โดยภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 72.37/75.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด2) ผลการพัฒนาจากการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาม แบบฝึกทักษะเป็นอย่างดี สังเกตได้จากนักเรียนมีความสนใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติกิจกรรม สนุกสนาน และมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ มีการเรียงลำดับเนื้อหาที่เป็นหมวดหมู่ ทำความเข้าใจได้ง่าย นักเรียนสามารถนำไปใช้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองได้
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :