เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
“การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ”
ชื่อผู้ทำ
นางมนัญญา ลาหาญ
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
บ้านหนองไฮ ต.หนองข่า
จังหวัด
อำนาจเจริญ
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔ /๒ ที่กำลังศึกษาใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๕ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผน การทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ จำนวน ๒๓ เล่ม
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ จำนวน ๔๖ แผน แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียน จำนวน ๒ ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๕ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ Wilcoxon Signed Rank
ผลการวิจัยพบว่า
๑. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ ที่สร้างขึ้นที่มีประสิทธิภาพ ๘๙.๐๙/๘๓.๕๐เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐
๒. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำ หลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ ในระดับมากที่สุด
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :