เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำ
จีรวรรณ์ นามบุตร
ชื่อตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
ตาพระยา
จังหวัด
สระแก้ว
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ปี
2555
บทคัดย่อ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) เพื่อรายงานผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3) เพื่อรายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ (4) เพื่อรายงานผลความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 39 คน โรงเรียนตาพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่มีต่อการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานด้วย t – test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.52/80.54 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6052 (3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ (4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense น่ารู้
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :