เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้ทำ
นางสาวประไพร์ ศิลาอ่อน
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
บ้านสำโรง อำเภอสนม สพป.สร. เขต2
จังหวัด
สุรินทร์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน นางสาวประไพร์ ศิลาอ่อน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านสำโรง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษาผลการใช้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน และ 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent Sample)

ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 86.93/85.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แสดงว่าผลการหาประสิทธิภาพ ชุดการสอนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผลการประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 แสดงว่าผลการประเมินด้านนี้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือร้อยละ 75
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
4. ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระหว่างเรียนของนักเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 แสดงว่าผลการประเมินในด้านนี้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือร้อยละ 75
5. ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74 , = 0.40) แสดงว่าผลการประเมินในด้านนี้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากขึ้นไป
สรุปได้ว่า ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์เป็นชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ทั้งด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป

Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :