เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ชื่อผู้ทำ
นางสุนันทา โรจนานนท์
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว
จังหวัด
สระแก้ว
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
2551
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .50

2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกิจกรรม

แนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล

วัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

ปีการศึกษา 2551 จำนวน 44 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย

1) ชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกิจกรรม

แนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที (t-test)


ผลการศึกษา พบว่า

1) ชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4

มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.05/85.06 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80 ) และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.83

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกิจกรรม

แนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (=4.51) และอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ความพอใจ
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :