เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแบบวงจร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ชื่อผู้ทำ
นางฉวรัตน์ นิลภูมิ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพุน
จังหวัด
ลำพูน
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ปี
2552
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแบบวงจร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่
5 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน 2)
เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการใช้โปรแกรม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแบบวงจร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินต่อการใช้โปรแกรมการ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแบบวงจร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 28 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (ICSPFT) และโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายแบบวงจร 8 สถานี ใช้เวลาทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ
วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 80 นาที วิเคราะห์ข้อมูลใช้หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนฝึก และหลังฝึก

ผลการศึกษาพบว่า

1. โปรแกรมออกกำลังกายแบบวงจร ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หลังฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายครบ 8 สัปดาห์ สมรรถภาพของนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มประชากรดีขึ้น

3. ความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อโปรแกรมการฝึกแบบวงจรอยู่ในระดับดีมาก
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :