เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำ
นางสังวาลย์ ศรีสมบูรณ์
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
จังหวัด
กำแพงเพชร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน : นางสังวาลย์ ศรีสมบูรณ์
ปีที่ทำรายงาน : ปีการศึกษา 2550
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ตำบลหินดาต
อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทคัดย่อ

การรายงานการพัฒนาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำรายงานการพัฒนากับประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานการพัฒนา ประกอบด้วย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี
(งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t – test Dependent Samples) ผลการพัฒนา ปรากฏผลดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 85.04/86.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์)
เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี
(งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

สรุปผลการพัฒนา

จากรายงานการพัฒนาในภาพรวมของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จาก เศษผ้า พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ส่งผลให้ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเพราะสามารถเรียนได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรลุตามมาตรฐานที่กำหนด มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :