เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
ชุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำ
มันทนา กันเพ็ชร
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อำเภอคลองขลุง
จังหวัด
กำแพงเพชร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
2553
บทคัดย่อ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทำงานของอวัยวะต่างๆ เวลา 2 ชั่วโมง

มาตรฐานที่ ว.1.1.
เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กันมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้
ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้
ยกตัวอย่างการทำงานที่สัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆของมนุษย์
สาระสำคัญ
ร่างกายเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ มีลักษณะต่างกัน แ ละทำหน้าที่ต่างกัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ยกตัวอย่างการทำงานรู้และเข้าใจสามารถที่จะสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆของมนุษย์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายการทำงานและหน้าที่ของอวัยวะของมนุษย์ได้
2. นักเรียนอธิบาย และยกตัวอย่างการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์
สาระการเรียนรู้ การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ
ขบวนการจัดการเรียนรู้
กำหนดปัญหา
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ พร้อมที่จะตั้งคำถามเรื่อง การทำงานของอวัยวะ
ตั้งสมมติฐาน
1. ครูนำภาพร่างกายมนุษย์ให้นักเรียนดูแล้วสนทนากับนักเรียนถึงอวัยวะของมนุษย์มี
อะไรบ้าง และมีการทำงานอย่างไรบ้าง
2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ให้นักเรียนดูรูปภาพลักษณะของผู้ชายและผู้หญิงซึ่งมีลักษณะรูปร่าง ประกอบด้วยอวัยวะ
ต่างๆ กัน แล้วสนทนาว่ามีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไร


4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน และศึกษาตามกลุ่มที่ครูได้กำหนดไว้ให้ทุกกลุ่มต้อง
ศึกษาตามกลุ่มที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ โดยครูมอบใบงานที่ 1 ให้กับหัวหน้ากลุ่มทุกๆ กลุ่ม
และศึกษาใบความรู้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบการย่อยอาหาร
กลุ่มที่ 2 ศึกษาใบความรู้เรื่อง วงจรโลหิต
กลุ่มที่ 3 ศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบหายใจ
กลุ่มที่ 4 ศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และระบบผิวหนัง
กลุ่มที่ 5 ศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบประสาท
กลุ่มที่ 6 ศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ ชาย และ หญิง


เรียนทุกกลุ่ม โดยการหมุนเรียนตามเข็มนาฬิกาจนครบทุกฐานทุกกลุ่มโดยศึกษาฐานละ 10 นาที
และครูบอกนักเรียนว่า เมื่อทุกกลุ่มเวียนถึงฐานสุดท้ายแล้วให้นักเรียนเตรียมรายงานหน้าชั้น
ในเรื่องนั้นๆ กลุ่มละ 5 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอจากเรื่องที่ได้ศึกษาและนำเสนองานกลุ่ม ฐานสุดท้ายที่อยู่แตะละกลุ่ม แล้วช่วยกันสรุปหน้าที่การทำงานของอวัยวะ โดยครูคอยแนะนำเพิ่มเติมข้อความให้ในบางครั้งที่นักเรียนพูดไม่สมบูรณ์ หรือไม่ครบ หรือดูจาก
หุ่นจำลอง
2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
การวัดผลประเมินผล
1. แบบสังเกตการเข้าร่วมกลุ่มศึกษาใบงาน
2. ตรวจแบบฝึกหัด
3. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน


สื่อการเรียนรู้
- ใบความรู้ ที่ 1- 6
- รูปภาพอวัยวะของร่างกายมนุษย์
- รูปหุ่นแสดงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์
- รูปภาพแสดงร่างกายของผู้หญิงและผู้ชาย
- แบบฝึกหัด
- ห้องสมุดโรงเรียน 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :