เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อผู้ทำ
นางสาวประไพ ธุรานุช
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
บ้านตาเปาว์
จังหวัด
สุรินทร์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านตาเปาว์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต
เขต ๑
ผู้รายงาน นางสาวประไพ ธุรานุช
ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๓


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านตาเปาว์ อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๑ จำนวน ๑๙ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗ เล่ม คือ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน แบบประเมินคุณภาพบทเรียนสำเร็จรูป แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าความเชื่อมั่น ๑.๓๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทำโดยนำคะแนนระหว่างเรียนจากการทำแบบฝึกหัด และคะแนนหลังเรียนหลังจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำเล่ม มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) และเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากได้เรียนบทเรียนสำเร็จรูปจนจบทั้ง ๗ เล่ม และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ ๑-๗
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสำเร็จรูปเล่มที่ ๑-๗ โดยเฉลี่ยรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จาก๘๐/๘๐ ได้เท่ากับ ๘๔.๕๑/๘๖.๗๗ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปจากการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน โดยเฉลี่ยหลังเรียนได้เท่ากับ ๒๓.๑๑ คะแนน และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนได้เท่ากับ ๑๓.๕๘ จากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คน พบว่ามีระดับการประเมินเฉลี่ย
(X = ๔.๖๑) อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด และผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูปจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๕ คน พบว่ามีระดับการประเมินเฉลี่ย ( X = ๔.๘๖ ) อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด และผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ ๑-๗ โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( X = ๓.๔๗-๓.๗๘ )
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :