เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense รายวิชาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ33101 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำ
นางอุษา กะการดี
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
บ้านบัวโคก
จังหวัด
สุรินทร์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ปี
2553
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวโคก จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.35 ถึง 0.73 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.35 ถึง 0.85 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.905 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 การหาค่า ความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (rtt) และการทดสอบค่า t (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense เท่ากับ 84.09/89.92 นั่นคือ แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า หลังเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :