เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำ
จิราพร วิริยะ
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
บ้านแม่กลองเก่า
จังหวัด
ตาก
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
ชื่อผู้รายงาน : นางจิราพร วิริยะ
ปีการศึกษา : 2552

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย (E1 , E2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ตลอดจนเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้รายงานสร้างขึ้นประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม ได้แก่ มาตราแม่กก มาตราแม่กน มาตราแม่กด มาตราแม่กง มาตราแม่กบ มาตราแม่เกอว มาตราแม่กม และ มาตราแม่เกย แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนำคะแนนระหว่างเรียนคือจากการทำแบบฝึกเสริมทักษะแต่ละเล่มมี 6 ชุด และคะแนนหลังเรียนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำเล่ม มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ(E1 , E2) และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากได้เรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยจนจบทั้ง8เล่มแล้วแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ โดยครูเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามรายการสังเกต ขณะนักเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยแต่ละเล่ม
ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเล่มที่ 1- 8 โดยเฉลี่ยรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้จาก 80/80ได้เท่ากับ 84.60/84.00 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการเรียนและหลังการเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย จากการทดสอบหลังการเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนการเรียน 22.20 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ37.00
ผลการประเมินคุณภาพของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คนพบว่า ระดับการประเมินมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.61 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.50
ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เล่มที่ 1 – 8โดยภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.51


Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :