เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
ชื่อผู้ทำ
นางสาววันดี ลิ้นประเสริฐ
ชื่อตำแหน่ง
ตำแหน่งครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองอุดม
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา นางสาววันดี ลิ้นประเสริฐ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2552


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำนวน 25 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 25 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทดลอง 50 ชั่วโมง แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.37/85.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนสะกดคำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ อยู่ในระดับมากที่สุด
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :