วิชาการดอทคอม ptt logo

ครูต้นแบบ

โพสต์เมื่อ: 19:46 วันที่ 4 เม.ย. 2550         ชมแล้ว: 13,039 ตอบแล้ว: 1
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> ครูคุยทั่วไป
ครูแกนนำ : ครูต้นแบบ

การพัฒนาครู
ควรประกอบไปด้วยเนื้อหาความรู้ และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ 4 เรื่อง คือ องค์ความรู้ วิธีการ/ทักษะ การเปลี่ยนเจตคติ และการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้
โดยมุ่งหวังให้กระบวนการคิด และการกระทำเปลี่ยนแปลงในในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

การส่งเสริมและพัฒนาครูแกนนำ
คือ ให้ครูแกนนำมีความรู้ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์การปฏิรูปการเรียนรู้ตามหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือสามารถปฏิวัติได้จริงจนเป็นครูต้นแบบ โดยได้ผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถพัฒนาตนเอง และผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา / .. วิชาชีพ จนได้รับแต่งตั้งเป็นครูแห่งชาติในที่สุด

วัตถุประสงค์ “ครูแกนนำ”
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูแกนนำสามารถก็พยายาม และความต้องการของตนเองได้
2. เพื่อพัฒนาครูแกนนำให้มีองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการ และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของหมวด 4 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูแกนนำสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนครู มุ่งสู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

วิธีดำเนินการพัฒนา “ครูแกนนำ”
1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของครูแกนนำ
2. ประเมินตรวจสอบความพร้อมในการขยายผลหลังจากครูแกนนำ นำความรู้/ทักษะ เจตคติไปปฏิบัติ (จัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน) จนได้ผลที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ครูอื่นได้
3. ครูแกนนำขยายผลสู่ครูเครือข่าย โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ประการ ดังกล่าวข้างต้น สามารถพัฒนาตนเองไปเป็นครูต้นแบบ และครูแห่งชาติ

คุณสมบัติของครูแกนนำ เพื่อพัฒนาเป็นครูต้นแบบ
1) คุณสมบัติส่วนตัว (25%) ได้แก่
1. มีคุณภาพประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2. รักและเมตตาศิษย์
3. รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิต และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. อบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ / ทักษะ / ค่านิยม และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์
6. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ
7. มีความสามารถในการให้คำปรึกษาในด้านการเรียน และการดำรงชีวิตที่เหมาะสม
8. ศึกษาค้นคว้า และแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง และงานในหน้าที่รับผิดชอบ อย่างทันสมัยและต่อเนื่อง
2) คุณสมบัติด้านการจัดการเรียนรู้ (50%) ได้แก่
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ขอบข่าย เนื้อหาสาระ และธรรมชาติของรายวิชา รวมทั้งธรรมชาติของผู้เรียน
2. มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดผลแก่ศิษย์อย่างถาวร
3. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. มีความสามารถในการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. มีความสามารถในการจัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
6. มีความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
3) คุณสมบัติด้านการพัฒนาเพื่อนครู (25%) ได้แก่
1. ศรัทธา มุ่งมั่นที่จะเป็นครูแกนนำ และพัฒนาสู่ครูต้นแบบ และครูแห่งชาติ
2. เต็มใจให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านแก่เพื่อนครู
3. จัดเวลา และกิจกรรม......ครูเครือข่าย ได้อย่างเหมาะสม และโดยกัลยาณมิตร

ครูแห่งชาติ  ครูที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ศิษย์ถึงพร้อมด้วยสุขภาพอนามัย สติปัญญา อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ และคุณธรรม อันเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิต โดยครูจะต้องมี ความรู้ ความรัก ความเป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งเพื่อนครูด้วยกัน และชุมชน ด้วยการแสดงฝีมือให้เป็นประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
ครูต้นแบบ  ครูที่มีผลงาน ดีเด่นด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเรียนรู้อย่างมีความสุข มีขั้นตอนการสอนที่สามารถเป็นแบบอย่าง และสามารถขยายผลแก่เพื่อนครูได้ มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู และมีบุคลิกภาพของของความเป็นครู


tingtongman
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 1 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 24 ส.ค. 2552 (09:48)

เป็นบทความที่ให้ความรู้ได้ดีมากค่ะ


kramail_za@hotmail.com (IP:202.29.52.241)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม