ข้อสอบ ข่าววิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษา บทความ บทเรียน โครงงาน นิยาย blog รวมลิงค์ - วิชาการ.คอม
ความแตกต่างระหว่าง ครู กับ อาจารย์
gorufu (4,019 views) first post: Sun 22 August 2010 last update: Sun 22 August 2010
ครู กับ อาจารย์ แตกต่างกันอย่างไร.....มีใครรู้บ้าง

หน้าที่ 1 - 1

โดย วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=padad&id=717


                   ช่วงเดือนกันยายนของทุกปีในแวดวงราชการ นับเป็นเวลาแห่งการแต่งตั้งโยกย้าย และเป็นเวลาของการเกษียณอายุราชการของข้าราชการที่อายุครบ 60 ปี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก็เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการทั่วไป แต่อาจมีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุราชการที่มีมาก อย่างน่าใจหาย

            นับเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแห่งเดียว จำนวนผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ รวมกับมองไปในอนาคต 5 ปีข้างหน้า มีจำนวนผู้เกษียณอายุราชการมากถึง 60 คน หรือร้อยละกว่า 20 จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมดในปัจจุบัน

            ผู้เขียนมองว่านี่เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอีกหลายแห่ง ที่มีจุดเริ่มต้น และดำรงอยู่ ภายใต้บริบทที่ใกล้เคียงกัน ผู้เขียนอยากเรียกปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ว่า ปรากฏการณ์ครูหาย

            ถึงแม้ว่ามองย้อนหลังกลับไปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้บุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างมาทดแทนอัตราที่เกษียณจำนวนหนึ่ง ในขณะเดียวกันมีการบรรจุข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มมาก ขึ้น รวมถึงอาจารย์สำเร็จการศึกษาจากทุนจากมหาวิทยาลัยเอง ทุนส่วนตัว และส่วนหนึ่งรับโอนมาจากหน่วยงานการศึกษาอื่น

            ดังนั้นประเด็นที่ผู้เขียนอยากพูดในที่นี้ย่อมไม่ใช่เรื่อง "ขาดแคลน" แต่เป็นเรื่อง "ขาดหาย"

            ปรากฏการณ์ครูหาย คืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

            ปรากฏการณ์ครูหาย คือครูเกษียณอายุไป แต่ได้อาจารย์บรรจุใหม่มาทดแทนกัน

            วัฒนธรรมของ "ครู" กับ วัฒนธรรมของ "อาจารย์" แตกต่างกัน

            วัฒนธรรมในที่นี้เป็นวัฒนธรรมการสอน วัฒนธรรมการทำงาน เป็นวัฒนธรรมในกระบวนทัศน์ เป็นวัฒนธรรมการดำรงอยู่ของวันนี้ และเป็นวัฒนธรรมแห่งการมองอนาคต

            คนที่เรียกตัวเองว่าครูมุ่งเน้นการเตรียมการสอน รับผิดชอบในเนื้อหาวิชา วัดผลประเมินผล รายงานผลการสอบ พร่ำสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นงานหลัก มีเพียงครูกลุ่มน้อยที่ปลีกเวลาจากการสอนไปทำงานด้านการค้นคว้าวิจัย

            คนที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์ปัจจุบันมีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น อาจารย์ไม่ได้เป็นเพียงผู้สอนหน้าชั้นเรียนอีกต่อไป แต่มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น แสวงหาแหล่งทุนวิจัย แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก อีกทั้งยังมีการแสดงบทบาททางสังคมด้านอื่นๆ มากมาย

            ครูทำงานงานด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการสอน เช่น งานด้านบริหารโดยยึดมั่นแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด ปรารถนาดีต่อมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับ "กระบวนการ" และ "ขั้นตอน"

            อาจารย์ทำงานโดยมุ่งเน้นเป้าหมาย มีความมุ่งมั่น หวังดีต่อผลประโยชน์ของราชการแต่ขาดประสบการณ์ และขาดการเรียนรู้ มีความเป็นปัจเจกสูง ให้ความสำคัญกับ "ผลผลิต" มากกว่า "กระบวนการ"

            ครูทำงานโดยอาศัยเส้นตรงของไม้บรรทัดเป็นหลัก แต่อาจารย์ทำงานด้วยดินสอที่ใช้วาดเส้นในสิ่งที่ตนเองอยากเห็น

            มองในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า น่าใจหาย ครูจำนวนหนึ่งจะเกษียณอายุราชการจากไป ทิ้งให้อาจารย์อยู่กันไปโดยลำพัง

            น่าใจหาย เมื่อหันมองกลับมา เกือบทุกคนที่เหลืออยู่ถือแต่ดินสอ แต่ขาดไม้บรรทัดในมือ

            น่าใจหาย เมื่อมองว่า ครูที่เคยถือไม้บรรทัดไม่ได้ฝึกฝนอาจารย์รุ่นหลัง ถึงวิธีใช้ไม้บรรทัดให้เป็นเช่นเดียวกับที่ครูเคยใช้

            สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งในเมืองไทย มองอนาคตด้านบุคลากรไว้ล่วงหน้าเป็นภารกิจสำคัญของผู้บริหารที่จะต้องวางตัว หัวหน้าทีมคนต่อไป และคนต่อไป โดยการเดินทางติดตาม เพื่อเรียนรู้ภารกิจทั้งใน และต่างประเทศ วางรากฐานและสานต่องานได้เลยทันที ภายใต้ระบบคุณธรรม และการยอมรับจากประชาคมด้วยวิธีที่แยบยลน่าสรรเสริญ เพราะได้สอนทั้งวิธีใช้ไม้บรรทัด ดินสอ และปากกาเพื่อเขียนเองในสิ่งใหม่ๆ ที่ตนมั่นใจไปพร้อมๆ กัน

            ยังมีเวลาเหลือพอสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการแสวงหา กล่อมเกลา และร่วมสร้าง โดยดึงเอาความเป็นปัจเจกของอาจารย์ถนัดใช้ดินสอรุ่นใหม่ๆ พร้อมทั้งไม่ละเลยคุณูปการของไม้บรรทัด และใช้พลังปากกาของแต่ละคนที่ติดตัวมาให้ได้อย่างคุ้มค่า

            เมื่อถึงวาระจำเป็นที่ครูจำนวนหนึ่งต้องเกษียณอายุราชการไป เบื้องหน้ายังมองเห็นแสงสว่างรออยู่

            ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันที่ ครูหาย...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

                               บทความที่เกี่ยวข้อง
1 โตขึ้นฉันอยากเป็นครู
2 เทคนิคทำให้เด็กตั้งใจเรียน
3 สอนอย่างเข้าใจเด็ก
4 งานที่มีเกียรติ ครู อาชีพครู วิชาชีพครู
5 ครูกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา
Creative Commons License
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง
pron_one
()

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 116,843 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 9 ครั้ง
ได้รับดาว 315 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

 ขอบคุณผู้สนับสนุน