ทำงานเอกชนหรือรับราชการ ควรเลือกแบบไหนที่ใช่ตัวเรา

งานเอกชนคืออะไร

          งานที่ทำงานในสถานธุรกิจ โดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ดำเนินธุรกิจ เช่น ลูกจ้างบริษัท, พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม, คนงานรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

งานราชการคืออะไร

          งานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการและรับเงินเดือนจากหน่วยงานราชการนั้น ๆ ซึ่งได้มาจากงบประมาณของแผ่นดิน เช่น ครู, ทหาร, ตำรวจ, อัยการ, ผู้พิพากษา เป็นต้น

ข้อแตกต่างระหว่างงานเอกชนกับงานราชการ

          งานเอกชนจะมีลักษณะการทำงานที่มีขั้นตอนรวดเร็ว เนื่องจากมีการแข่งขันกันอย่างสูง ทำให้งานเอกชนจะมีชั่วโมงการทำงานค่อนข้างมาก แต่ก็มีค่าตอบแทนที่สูงให้กับผู้ปฏิบัติงานและคนที่มีความสามารถก็สามารถเข้าทำงานได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

           งานราชการมีการดำเนินงานที่มีระบบ, ระเบียบ, ขั้นตอน และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ โดยมีหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบ ดังนั้นจึงทำให้งานราชการมีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มากมายจึงทำให้การที่จะเข้าทำงานราชการก็มีความล่าช้าด้วยเช่นกัน

ข้อดี-ข้อเสียของงานเอกชนและงานราชการ

งานเอกชน

ข้อดี

 1.  มีความก้าวหน้าในชีวิตที่รวดเร็ว
  • การเริ่มงานเอกชนจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตามความสามารถ เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงจึงทำให้งานเอกชนต้องใช้คนที่พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
 2. รายได้ค่อนข้างสูง
  • เงินเดือนเริ่มต้นของงานเอกชนค่อนข้างสูง ดึงดูดคนที่มีความสามารถในการทำงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ มีการปรับเงินเดือนทุกปี และมีรายได้เพิ่มเติมจากเงินเดือน เช่น ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร เป็นต้น
 3. ชั่วโมงทำงาน
  • งานเอกชนมีชั่วโมงการทำงานที่เยอะ แต่ถ้าหากเกินชั่วโมงทำงานก็จะคิดเป็นชั่วโมงโอที
 4. โบนัสประจำปี
  • งานเอกชนส่วนมากจะมีโบนัสประจำปีให้พนักงาน บางที่ปีละ 2 ครั้งก็มี ทำให้แต่ละปีพนักงานเอกชนจะได้รับเงินก้อนและสามารถนำไปเป็นเงินเก็บได้
 5. การท่องเที่ยวประจำปี
  • งานเอกชนในปัจจุบัน 1 ปีจะมีพาพนักงานไปท่องเที่ยวเพื่อเป็นการพักผ่อน

ข้อเสีย

 1. ความมั่นคงในการทำงาน
  • รายได้ที่สูงและมีการปรับเงินเดือนประจำทุกปี ทำให้ค่าจ้างสำหรับผู้ที่ทำงานมานานจึงสูงตาม ทำให้มีการจ้างออกได้ เพื่อที่นายจ้างจะจ้างพนักงานใหม่ ที่ค่าแรงน้อยกว่ามาทำแทน
 2. ชั่วโมงการทำงาน
  • ด้วยภาระงานที่ต้องเป็นไปตามเป้าหมาย จึงทำให้งานเอกชนจะมีเวลาส่วนตัวและเวลาพักผ่อนน้อย
 3. สถานที่ทำงานกระจุกตัวกันเป็นหย่อม ๆ
  • งานเอกชนส่วนมากที่ค่าตอบแทนสูง จะกระจุกตัวกันอยู่เป็นที่ เช่น กทม., ปริมณฑณ, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา เป็นต้น ทำให้พนักงานเอกชนต้องย้ายจากภูมิลำเนาเพื่อมาทำงาน

งานราชการ

ข้อดี

 1. มีความมั่นคง
  • งานราชการเป็นงานที่มีความมั่นคงสามารถทำงานไปได้เรื่อย ๆ จนถึงวันเกษียณและไม่มีการไล่ออก ถ้าไม่ทำผิดวินัยร้ายแรงจริง ๆ และอยากลาออกเอง
 2. สิทธิและสวัสดิการดี
  • สิทธิและสวัสดิการของงานราชการที่ดี ที่ทำให้ใคร ๆ หลายคนอยากทำงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเบิกจ่ายตรงการรักษาพยาบาล บิดา, มารดา, บุตร, คู่สมรส, สิทธิบำเหน็จบำนาญ, เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
 3. เครดิตเงินกู้
  • งานราชการจะมีเครดิตเงินกู้ดีและได้รับวงเงินค่อนข้างสูง เนื่องจากถูกมองว่าเป็นงานที่มั่นคง จึงทำให้สามารถกู้ได้จำนวนมากได้
 4. มีหน่วยงานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค
  • งานราชการมีหน่วยงานกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ทุกภูมิภาค ทำให้ผู้ที่ทำงานราชการ อาจจะทำงานอยู่ที่ภูมิลำเนาของตัวเองได้
 5. ชั่วโมงการทำงาน
  • ชั่วโมงการทำงานของงานราชการจะมีเวลาที่แน่นอน และมีวันหยุดพักผ่อนที่ค่อนข้างเยอะ

ข้อเสีย

 1. การสอบเข้าทำงานยาก
  • เนื่องด้วยงานราชการมีสิทธิและสวัสดิการที่ดี ทำให้มีผู้คนจำนวนมากสนใจที่จะสอบบรรจุ การแข่งขันสูงและระบบราชการยังมีระบบอุปถัมภ์อยู่ ทำให้การสอบบรรจุงานราชการจึงเป็นไปได้ยากและมีการลงทุนในการสอบแต่ละครั้งด้วย
 2. ระบบงานราชการช้า
  • งานราชการเป็นงานที่มีขั้นตอนในการทำงานค่อนข้างเยอะ ทำให้ระบบการทำงานเป็นไปอย่างช้า ซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน ทำให้คนทำงานช้าด้วย เช่นกัน
 3.  รายได้ค่อนข้างน้อย
  • งานราชการนอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว แทบจะไม่มีเงินเพิ่มเติมในแต่ละเดือน แม้กระทั่งทำงานเกินเวลาก็ไม่มีชั่วโมงโอที ทำให้รายได้แต่ละเดือนค่อนข้างน้อย
 4. โบนัสประจำปีไม่มี หรือมีก็จำนวนน้อย
  • งานราชการส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีโบนัสประจำปี ถ้าหน่วยงานไหนมีก็จะได้จำนวนที่ไม่ค่อยมากเท่าใดนัก
 5. หนี้สินเยอะ
  • เนื่องจากงานราชการ เครดิตเงินกู้ดี ทำให้ผู้ทีรับราชการจำนวนมากกู้มาใช้ก่อนแล้วค่อยหักเงินเดือน ทำให้ผู้ที่ทำงานราชการส่วนใหญ่มีหนี้สินมากมาย แต่ก็สามารถใช้หนี้ได้ถ้าบริหารจัดการดี

 

          งานเอกชนหรืองานราชการต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป อยู่ที่ตัวเราว่าจะเลือกงานแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับบริบทของตังเอง แล้วงานแบบไหนที่ใช่สำหรับตัวเรา หวังว่าบทความนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของใครหลาย ๆ คนว่าจะเลือกทำงานราชการหรืองานเอกชน

 

 

Reference :

 • Jobsdb.  (2562).  งานเอกชนหรืองานราชการอย่างไหนดีกว่ากัน.  สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2565,  จาก https://bit.ly/3OQHTJu
 • MoneyHUB.  (2559).  จุดเด่น-จุดด้อย ทำงานเอกชน.  สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2565, จาก https://bit.ly/3oAiau2
 • สำนักงาน ก.พ.  (2565).  วิธีเข้าสู่อาชีพราชการ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2565, จาก https://bit.ly/3OJvebd

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general