ประเภทของงานวิจัย และแหล่งทุนวิจัยในประเทศไทย

          โลกในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ฉะนั้นการพัฒนาตัวเองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การวิจัยนับเป็นรูปแบบในการพัฒนาตัวเองรูปแบบหนึ่ง ที่ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ระเบียบ แบบแผน ซึ่งการวิจัยก็มีมากมายหลายประเภทและมีแหล่งทุนต่าง ๆ มากมาย สำหรับท่านใดที่สนใจการทำวิจัย บทความนี้มีสาระดี ๆ มาฝาก

การวิจัยคืออะไร

          การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการศึกษาหาความรู้ ความจริงอย่างมีระบบ ระเบียบและมีแบบแผนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ใหม่ เพื่อใช้ในการทำนายหรือควบคุมพฤติการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ

ประเภทของการวิจัย

 1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย

  • การวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive Research)
  • การวิจัยเชิงวินิจฉัย (Diagnotic Research)
  • การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research)
 2. แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย

  • การวิจัยพื้นฐาน, การวิจัยบริสุทธิ์ (Basic Research)
  • การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
 3. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

  • การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research)
  • การวิจัยจากการสังเกต (Observation Research)
  • การวิจัยจากสำมะโน (Census Research)
  • การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง (Sample Survey Research)
  • การศึกษาแบบเฉพาะกิจ (Case Study)
  • การศึกษาแบบต่อเนื่อง (Panel Research)
  • การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
 4. แบ่งตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล

  • การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
  • การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
 5. แบ่งตามวิชาหรือศาสตร์

  • การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research)
   • สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เป็นต้น
  • การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Research)
   • สาขานิติศาสตร์, สาขาสังคมศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขารัฐศาสตร์ เป็นต้น
 6. แบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัย

  • การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research)
  • การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Research)
  • การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

แหล่งทุนวิจัยในประเทศไทย

 • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
  • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)
  • หน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)
  • สร้างคนข้ามพรมแดน (บพค) www.nxpo.or.th
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) www.tsri.or.th
 • สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน (สวก) www.arda.or.th
 • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) www.nrct.go.th 
 • สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ www.nia.or.th
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข www.hsri.or.th
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) www.tcel.or.th
 • กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม www.mhesi.go.th
 • มูลนิธิเทโรเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย www.ttsf.or.th
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ www.mtec.or.th
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) www.biotec.or.th
 • มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th
 • สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา www.nidtep.go.th
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) www.sac.or.th
 • สำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย www.ocsb.go.th
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย www.ait.oc.th
 • ส่วนวิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ www.culture.go.th
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย www.tat.or.th
 • เครือข่ายกาญจนาภิเษก www.kanchanapisek.or.th
 • สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา www.ocs.go.th
 • สำนักนโยบายและแผนพลังงาน www.eppo.go.th
 • มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th
 • ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน www.roadsafetythai.org
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.ftpi.or.th
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) www.nhso.go.th
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) www.thaihealth.or.th
 • กองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม www.gpo.or.th


          สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาตัวเองในรูปแบบการทำวิจัยก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์บทความด้านบนได้เลย ดูหลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนวิจัย ตามแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยตามหัวข้อที่สนใจและนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ หรือต่อยอดในงานของตัวเองได้เลย

 


Reference:

 • นัทธมน ธีระกุล.  (2556).  ความรู้เบื้องต้นของการวิจัย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565, จาก https://bit.ly/2rQNAin
 • นิภา ศรีไพโรจน์.  (2565).  ประเภทของการวิจัย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565, จาก https://bit.ly/3co4wYi
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  (2565).  แหล่งทุนวิจัยภายนอก.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565, จาก https://bit.ly/3Ra5cPM


วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general