ประเภทของงานวิจัย และแหล่งทุนวิจัยในประเทศไทย

          โลกในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ฉะนั้นการพัฒนาตัวเองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การวิจัยนับเป็นรูปแบบในการพัฒนาตัวเองรูปแบบหนึ่ง ที่ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ระเบียบ แบบแผน ซึ่งการวิจัยก็มีมากมายหลายประเภทและมีแหล่งทุนต่าง ๆ มากมาย สำหรับท่านใดที่สนใจการทำวิจัย บทความนี้มีสาระดี ๆ มาฝาก

การวิจัยคืออะไร

          การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการศึกษาหาความรู้ ความจริงอย่างมีระบบ ระเบียบและมีแบบแผนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ใหม่ เพื่อใช้ในการทำนายหรือควบคุมพฤติการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ

ประเภทของการวิจัย

  1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย

    • การวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive Research)
    • การวิจัยเชิงวินิจฉัย (Diagnotic Research)
    • การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research)
  2. แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย

    • การวิจัยพื้นฐาน, การวิจัยบริสุทธิ์ (Basic Research)
    • การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
  3. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

    • การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research)
    • การวิจัยจากการสังเกต (Observation Research)
    • การวิจัยจากสำมะโน (Census Research)
    • การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง (Sample Survey Research)
    • การศึกษาแบบเฉพาะกิจ (Case Study)
    • การศึกษาแบบต่อเนื่อง (Panel Research)
    • การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
  4. แบ่งตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล

    • การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
    • การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
  5. แบ่งตามวิชาหรือศาสตร์

    • การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research)
      • สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เป็นต้น
    • การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Research)
      • สาขานิติศาสตร์, สาขาสังคมศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขารัฐศาสตร์ เป็นต้น
  6. แบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัย

    • การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research)
    • การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Research)
    • การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

แหล่งทุนวิจัยในประเทศไทย

  • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
    • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)
    • หน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)
    • สร้างคนข้ามพรมแดน (บพค) www.nxpo.or.th
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) www.tsri.or.th
  • สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน (สวก) www.arda.or.th
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) www.nrct.go.th 
  • สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ www.nia.or.th
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข www.hsri.or.th
  • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) www.tcel.or.th
  • กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม www.mhesi.go.th
  • มูลนิธิเทโรเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย www.ttsf.or.th
  • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ www.mtec.or.th
  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) www.biotec.or.th
  • มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th
  • สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา www.nidtep.go.th
  • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) www.sac.or.th
  • สำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย www.ocsb.go.th
  • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย www.ait.oc.th
  • ส่วนวิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ www.culture.go.th
  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย www.tat.or.th
  • เครือข่ายกาญจนาภิเษก www.kanchanapisek.or.th
  • สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา www.ocs.go.th
  • สำนักนโยบายและแผนพลังงาน www.eppo.go.th
  • มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th
  • ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน www.roadsafetythai.org
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th
  • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.ftpi.or.th
  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) www.nhso.go.th
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) www.thaihealth.or.th
  • กองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม www.gpo.or.th


          สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาตัวเองในรูปแบบการทำวิจัยก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์บทความด้านบนได้เลย ดูหลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนวิจัย ตามแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยตามหัวข้อที่สนใจและนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ หรือต่อยอดในงานของตัวเองได้เลย

 


Reference:

  • นัทธมน ธีระกุล.  (2556).  ความรู้เบื้องต้นของการวิจัย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565, จาก https://bit.ly/2rQNAin
  • นิภา ศรีไพโรจน์.  (2565).  ประเภทของการวิจัย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565, จาก https://bit.ly/3co4wYi
  • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  (2565).  แหล่งทุนวิจัยภายนอก.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565, จาก https://bit.ly/3Ra5cPM


วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general