วางแผนรับทุนการศึกษา รับทุนเพื่อเรียนต่อ ขอทุนเพื่อศึกษาในไทย

           น้อง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถและอยากได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา และกำลังมองหาทุนในไทย บทความนี้มีทุนการศึกษาในไทยทั้งหมด 5 ทุนด้วยกัน คุณสมบัติในการรับทุนก็จะแตกต่างกันไป แต่ละทุนก็น่าสนใจไม่น้อย มาดูกัน

1. ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

          ทุนรัฐบาล หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทุน ก.พ. ทุนนี้จะมอบให้แก่ผู้มีความรู้ ความสามารถสูงในสาขาวิชา และระดับการศึกษาที่อยู่ในความต้องการของทางราชการ โดยนักศึกษาที่ได้ทุนอาจได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องกลับมาใช้ทุนในหน่วยงานของเจ้าของทุน แบ่งออกเป็นทุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • ทุนเล่าเรียนหลวง
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
 • ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   

          โดยแต่ละปีจะเปิดรับทุนดังกล่าวในช่วง เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ดังนั้น ใครที่สนใจทุนการศึกษานี้สามารถติดตามข่าวสารทุนได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship


2. ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีทักษะและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ จนสามารถก้าวเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศได้อนาคต ดังนั้นทุนนี้จะเหมาะกับน้อง ๆ ที่สนใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะเป็นทุนระดับมัธยมฯ ถึงปริญญาเอก (JSTP)

ประเภทของทุน JSTP

 1. ระดับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted and Talented Children)
 2. ระดับผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Genius)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

         นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกต์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์คอมพิวเตอร์ ผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) โครงการช้างเผือกปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยจะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจากทุนที่ได้รับอยู่แล้ว


3. ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

          ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ให้ครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งทุนนี้ไม่มีเงื่อนไขการใช้ทุนคืนใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุน

 1. ผู้รับทุนเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 2. ผู้รับทุนมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด
 3. สถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

แบ่งประเภททุนเป็น 3 ทุน

 1. ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 2. ทุนการศึกษาวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)
 3. ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cefoundation.or.th


4. มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

          มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) มุ่งหวังที่จะต่ออายุการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนในชนบทห่างไกล ให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มูลนิธิจึงสามารถส่งต่อความช่วยเหลือเหล่านี้ ในรูปของทุนการศึกษา มากกว่า 5,600 โรงเรียน ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6) และอาชีวศึกษา

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรืออาชีวศึกษา (ปวช.) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
 2. มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ไม่เป็นบุตรข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานท้องถิ่นของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edfthai.org


5. ทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

         ทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในสถาบันที่มูลนิธิกำหนด ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีสาขาวิชาที่กำหนดที่ได้รับทุน คือ แพทยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์, รัฐศาสตร์, เกษตรศาสตร์, ครุศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

 1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
 4. สามารถสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยและคณะตามที่มูลนิธิกำหนด (เฉพาะภาคปกติ)
 5. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน หรือกำพร้า โดยผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรืออยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่าง ๆ
 6. เป็นผู้มีความประพฤติดี และอยู่ในระเบียบวินัย

กำหนดการเปิดรับสมัคร

       เปิดรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม ของทุกปี ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daf.or.th/download-pr

 


References:

 • owlcampus.  (2565).  ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนต่อในประเทศ ระดับ ม.ปลาย/ป.ตรี – ทุนจากองค์กรชั้นนำในไทย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565, จาก https://bit.ly/3xYivvT
 • unicef.  (2563).  แหล่งทุนการศึกษาสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน.  สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565, จาก https://uni.cf/3On6w0a
 • สำนักงาน ก.พ.  (2565).  ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป.  สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565, จาก https://bit.ly/3QpjMTX
วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general