What do you doing? แปลว่าอะไร มีด้วยหรอ ตอบยังไง

เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากกับประโยคคำถามว่า What do you doing? ซึ่งอาจได้ยินมาจากสื่อภาษาอังกฤษบ้าง หรือได้ยินมาจากชาวต่างชาติเอง

แต่ในทางไวยากรณ์แล้ว What do you doing? ควรใช้เป็น What are you doing? หรือไม่ก็ What do you do? แทนไม่ใช่หรอ และไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่สงสัยในประเด็นนี้ ชาวต่างชาติก็มีสงสัยในประเด็นนี้เช่นกัน

4 รูปแบบประโยค

 • คุณทำงานอะไร
  • What do you do?  หรือ What do you do for a living? 
  • คำตอบเช่น “I am a doctor” หรือ “I drive a bus.”
  • เป็นการถามตอบว่า คุณทำงานอะไร ฉันเป็นหมอ
 • คุณกำลังทำอะไรอยู่
  • What are you doing?
  • ใช้สำหรับถามว่าตอนนี้ คุณกำลังทำอะไรอยู่ หรือกำลังจะทำอะไรอยู่
  • ตัวอย่างคำตอบเช่น “I’m reading a book. It’s great!” (ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ เล่มนี้ดีมาก)
 • กิจกรรมในช่วงเวลาหนึ่ง
  • “What do you do on weekends?”
  • เป็นการถามตอบว่า ปกติวันเสาร์อาทิตย์คุณทำอะไร
  • “I usually take things easy, go out with friends or do other activities, like exercise or go for a run.”
  •  ฉันมักจะทำอะไรง่ายๆ ไปข้างนอกกับเพื่อนหาอะไรทำ เช่นออกกำลังกายหรือไม่ก็ไปวิ่ง
 • กิจกรรมที่กำลังจะถึงแล้ว
  • “What are you doing after work today?”
  • เป็นการถามตอบว่า หลังเลิกงานวันนี้คุณทำอะไร
  • “I am thinking of going out to dinner. Do you want to come with me?”
  • ฉันคิดว่าจะไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหาร คุณอยากมาด้วยไหม

แล้ว What do you doing มาจากไหน

ตามหลักภาษาแล้วจะไม่มีการใช้คำว่า What do you doing? เนื่องจากการใช้ -ing จะต้องมี Verb to be มาก่อนหน้า ซึ่งตามไวยากรณ์แล้วจะต้องใช้เป็นคำว่า What are you doing?

หรืออีกทางหนึ่งก็จะเป็นการใช้กริยาช่องที่ 1 เป็นการพูดว่า What do you do? แทน

ในขณะที่เสียงที่เราได้ยินว่า What do you doing? นั้นอาจเป็นการฟังเพื้ยนมาจาก Whada ya doing?  (What are you doing?) เป็นภาษาพูด ที่เราอาจฟังเหมือน do นั้นเอง

แหล่งอ้างอิง
 1. https://learningenglish.voanews.com/a/what-do-you-do-or-what-are-you-doing-/5109140.html
 2. https://www.englishforums.com/English/WhatDoYouDoingHere/hqwk/post.htm
 3. https://forum.wordreference.com/threads/what-do-you-doing.822312/
 4. https://en.wiktionary.org/wiki/whaddya

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general