รู้จักการทำ Home School เปลี่ยนบ้านเราให้เป็นโรงเรียน

           การศึกษาเล่าเรียน ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของเด็ก ๆ ทุกคนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า แต่ในปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของมนุษย์ ทำให้รูปแบบการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะในโรงเรียนอีกต่อไป มีรูปแบบการศึกษาใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือ โฮมสตูล (Home School) โดยในวันนี้ วิชาการ ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ Home School ว่าเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้ เป็นอย่างไร และอยากทำบ้านของเราเป็น Home School ให้ลูก ๆ ต้องทำแบบไหน ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

รู้จักการทำ Home School เปลี่ยนบ้านเราให้เป็นโรงเรียน

“Home School” คืออะไร ?

สำหรับ Home School หรือเรียกภาษาไทยว่าการศึกษาที่บ้าน เป็นการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่ทำให้บ้านของเด็กเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียน โดยมีพ่อแม่เป็นครูสามารถเลือกรูปแบบการศึกษา ตลอดจนแผนการเรียนการสอนตามความสนใจของลูก รวมทั้งพ่อแม่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมและประเมินผลการเรียนของลูกเองอีกด้วย และส่งต่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง Home School นั้น เป็นรูปแบบที่ภาครัฐรับรองจัดตั้งตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่อนุญาตให้พ่อแม่จัดการเรียนการสอนแก่บุตรเองได้ โดยไม่ต้องส่งเข้าโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน

เงื่อนไขทำบ้านเราให้เป็น “Home School” มีอะไรบ้าง ?

 • สามารถทำได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ทุกครอบครัวสามารถยื่นจัดตั้ง Home School ได้
 • ต้องทำการจดทะเบียนขออนุญาตกับหน่วยราชการที่กำหนดตามระดับของการศึกษา

อยากทำบ้านเราให้เป็น “Home School” ทำอย่างไร ?

การจะจัดตั้ง Home School ในบ้านของเราสามารถดำเนินการตามประเภทของระดับการศึกษาของลูก แบ่งเป็น ระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ยื่นขอจดทะเบียน : สามารถทำได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภูมิลำเนาของเรา โดยจะจดทะเบียน Home School ได้เมื่อลูกของเรามีอายุ 3 ปีขึ้นไป
 2. พ่อแม่จัดทำแผนการศึกษาของลูก : โดยนำเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
 3. ดำเนินการเรียนการสอนให้กับลูก : โดยทำตามตารางและแผนการศึกษาที่ได้กำหนดไว้
 4. สอบวัดและประเมินความรู้ของลูกตามเกณฑ์ : ตลอดจนวิธีการวัดผลที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
 5. ส่งรายงานการประเมินผลการเรียนและการสอบ : โดยนำไปส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
 6. พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือสภาพการเรียน : ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนะนำ

ทำบ้านเราให้เป็น “Home School” ดีอย่างไร ?

 • พ่อแม่ได้ใกล้ชิดกับลูก ได้ดูแลพัฒนาการของลูก ทั้งด้านการเรียนและพัฒนาการตามวัย
 • ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากภาครัฐ เช่น ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ
 • สามารถเลือกหลักสูตรการศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามแนวทางที่พ่อแม่วางไว้ให้ลูกหรือตามความสนใจของลูก
 • ทำให้เด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย, สุขภาพจิตยังสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้

 

 

Reference:

 • Scientia.  (2566).  ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเรียน Homeschool ไม่ยากอย่างที่คิด.  สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566, จาก https://bit.ly/3s3ST01
 • Owlcampus.  (2564).  Home School คืออะไร? .  สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566, จาก https://bit.ly/3rV1i61

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general