วิสัยทัศน์ คืออะไร ? ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ของบริษัท, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย

              บทความนี้ วิชาการ จะพาไปดูว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่มักมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยม วิสัยทัศน์ (Vision) คือ การตั้งเป้าหมายขององค์กรว่าจะมุ่งไปในทิศทางใด ซึ่งเป้าหมายที่ได้วางไวจะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง และสามารถดำเนินไปตามเป้าหมายได้ในอนาคต

              ดังนั้น วิสัยทัศน์ จึงเป็นกรอบในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร และเป็นเสมือเครื่องหมายที่จะไปสู่ความสำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่องค์กรได้วางไว้ อันเป็นการแสดงถึงจินตนาการว่าองค์กรหรือบริษัทจะมีลักษณะเช่นไรในอนาคตอีก 5 10 ปีข้างหน้า ทั้งนี้เพื่อนำวิสัยทัศน์มากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของอันจะนำองค์กรหรือบริษัทไปสู่ความสำเร็จต่อไป

วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ดีควรเป็นอย่างไร ?

​              กล่าวอีกนัยหนึ่ง วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นการจินตนาการอนาคตขององค์กรที่ต้องการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว โดยทั่วไปแล้วนิยมตั้งกรอบระยะเวลาไปสู่เป้าหมาย 5 10 ปี เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์จึงเป็นการแสดงให้เห็นภาพของจินตนาการว่าองค์กรจะมีลักษณะอย่างไรในอนาคต และการจะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้จินตนาการไว้จะต้องใช้กลยุทธ์และดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย

               อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าทุกองค์กรจะบรรลุตามวิสัยทัศน์แต่อย่างใดแต่หากต้องการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี

ลักษณะของวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ดี

​             วิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

 1. Product คือ ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรนำเสนอ หรือสินค้าขององค์กรนั่นเอง
 2. Market คือ กลุ่มเป้าหมายขององค์กร ตลาด หรือ Segment ที่องค์กรนำเสนอ Product
 3. ความมุ่งหวังขององค์กร คือ ความต้องการที่จะเห็นองค์กรในอนาคต

           เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ที่ดีจึงต้องมีความชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนความเป็นเลิศหรือจุดเด่นขององค์กร พร้อมทั้งมีข้อท้าทายความสามารถขององค์กร เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อไปสู่เป้าหมาย ขณะเดียวกันจะต้องคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ตัวอย่างวิสัยทัศน์องค์กรชั้นนำต่าง ๆ

                ตัวอย่างวิสัยทัศน์องค์กรชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งมีหลักการเขียนตามองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ

 1. Product (ผลิตภัณฑ์)
 2. Market (กลุ่มเป้าหมายองค์กร)
 3. ความมุ่งหวังขององค์กร

 • AIS: มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย
 • DTAC: เชื่อมต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ และสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่ง

 • ธนาคารกรุงเทพ: ธนาคารกรุงเทพมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย
 • ธนาคารกรุงศรี: มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคที่ก้าวสู่เวทีโลก ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 • MK: ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหาร ที่อร่อย มีคุณภาพ ท่ามกลางประสบการณ์ ที่ประทับใจ และสร้างโอกาสความก้าวหน้า ให้กับพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • CP All (ซีพี): เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน

 • Workpoint (เวิร์คพอยท์): เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งเอเชียอาคเนย์ ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมแห่งความสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม

 • อิตาเลี่ยนไทย : มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 • AOT (ท่าอากาศยานไทย): ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก: การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล
 • Toyota (โตโยต้า): เป็นกลุ่มบริษัทยานยนต์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและยอมรับมากที่สุดระดับโลก

 • CPN (เซ็นทรัล) : ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก
 • CPF (ธุรกิจอาหาร อาหารสัตว์): Kitchen of World (ครัวของโลก)

 • กระทรวงศึกษาธิการ: มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
 • กระทรวงมหาดไทย: ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

 • Kerry Express: Kerry Express ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนเอกชนในไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ที่นี่เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การส่งพัสดุที่ดีที่สุด
 • ไปรษณีย์ไทย: เป็นกลุ่มผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกครบวงจรอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล

ตัวอย่างวิสัยทัศน์โรงเรียน, มหาวิทยาลัย

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: สร้างผู้นำ ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก”  “Leadership through World-Class Education and Research”
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี): เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย
 • โรงเรียนหอวัง: เป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศตามมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

สรุป

              จากตัวอย่างวิสัยทัศน์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์กรล้วนมีวิสัยทัศน์เป็นไปตาม 3 องค์ประกอบข้างต้น

 1. Product (ผลิตภัณฑ์)
 2. Market (กลุ่มเป้าหมายองค์กร)
 3. ความมุ่งหวังขององค์กร

              ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในอนาคตตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ และนำไปกำหนดเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์องค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ที่ดีจึงต้องวิเคราะห์ให้ได้ถึง 3 องค์ประกอบสำคัญนั่นเอง

แหล่งอ้างอิง
 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์. เข้าถึงได้จาก https://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์. เข้าถึงได้จาก https://www.chula.ac.th/about/administration/vision-and-strategy/
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์. เข้าถึงได้จาก https://www4.tu.ac.th/index.php/th/326-th-th/teach/survey/105-aboutus-9
 4. โรงเรียนหอวัง. วิสัยทัศน์/พันธกิจ. เข้าถึงได้จาก https://www.horwang.ac.th/budgets/วสยทศนเปาประสงค.html
 5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี). วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์. เข้าถึงได้จาก https://www.bodin.ac.th/home/goals
 6. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. เข้าถึงได้จาก http://www.bpp.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2055&Itemid=227
 7. เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ. กระทรวงศึกษาธิการ. เข้าถึงได้จาก https://www.egov.go.th/th/government-agency/54/
 8. เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ. กระทรวงมหาดไทย. เข้าถึงได้จาก https://www.egov.go.th/th/government-agency/47/

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general