Chat GPT AI ช่วยตอบคำถามได้ครอบจักรวาลจริงหรือไม่

       

          ChatGPT ย่อมาจาก Chat Generative Pre-trained Transformer เป็น Artificial Itelligence (AI) ที่มีลักษณะคล้าย Chatbot ที่เราสามารถพิมพ์คำถาม หรือคำสั่ง แล้ว ChatGPT ก็จะตอบคำถามดังกล่าวจากฐานข้อมูลในรูปของบทสนทนา ซึ่งโดยรวม ChatGPT สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง คำตอบยังใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่ายอีกด้วย

Link ไปยัง ChatGPT: https://openai.com/blog/chatgpt/


ใครเป็นคนคิดค้น ChatGPT


          ChatGPT ถูกพัฒนาโดยบริษัท AI ในซานฟรานซิสโก ชื่อ Open AI Inc. ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มี Elon Musk เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และมี Microsoft เป็นผู้ลงทุนหลักด้วยเงินลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า Microsoft จะนำ ChatGPT เข้ามาใช้กับซอฟต์แวร์ของตนอย่าง Bing หรือ Edge ในอนาคต


ChatGPT ตอบคำถามได้อย่างไร


          คล้ายกับ AI ทั่วไปที่ถูกฝึกจากฐานข้อมูล โดย GPT-3.5 ถูกฝึกด้วยข้อมูลมหาศาลที่เป็นโค้ดและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เช่น Reddit, บทความออนไลน์, เว็บไซต์ต่าง ๆ หรือห้องแชต เพื่อช่วยให้ ChatGPT เข้าใจบทสนทนาและลอกเลียนวิธีการตอบคำถามของมนุษย์

          หากจะลงรายละเอียดให้ลึกลงไป ChatGPT คือ โมเดลฐานข้อมูลทางภาษาขนาดใหญ่ (large language model หรือ LLM) ชื่อ GPT-3 โดยโมเดลนี้จะเรียนรู้จากฐานข้อมูลภาษาจำนวนมากในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหากข้อมูลมีจำนวนมากเท่าไร AI ประเภทนี้ก็จะสามารถตอบคำถามได้มากขึ้น, ละเอียดขึ้น หรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ ChatGPT ประเภทนี้สามารถคาดเดาคำถัดไปในประโยค คล้ายกับ Autocomplete ที่เราเห็นใน Smart Phone แต่มีความซับซ้อนกว่ามากคือสามารถเขียนคำตอบเป็นข้อความหรือบทความได้เป็นหน้า ๆ เลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม LLM ก็ยังไม่สามารถเข้าใจคำสั่งของมนุษย์ได้ทั้งหมด เป็นสาเหตุให้ผู้พัฒนาต้องใช้ระบบชื่อ Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF) หรือ การเรียนรู้จากข้อเสนอแนะของมนุษย์ในการพัฒนาคำตอบของ ChatGPT

ChatGPT ทำอะไรได้บ้าง

 • ตอบคำถามทั่วไป
 • เติมคำหรือประโยคให้สมบูรณ์
 • เขียนนิยาย หรือเรียงความ จากคำสั่ง
 • ให้คำตอบเสมือนมนุษย์ตอบเอง
 • เขียนโปรแกรมคอม ฯ ภาษาต่าง ๆ
 • แปลข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังภาษาหนึ่ง
 • คำนวณเชิงคณิตศาสตร์
 • สรุปใจความสำคัญจากบทความที่ให้
 • จับประเภทของบทความจากประเภทที่กำหนด
 • วิเคราะห์บทความ
 • แปลงข้อมูลเป็นตาราง
 • ตอบคำถามในรูปบทสนทนา


เชื่อคำตอบของ ChatGPT ได้มากน้อยเพียงใด


          บางครั้ง ChatGPT ให้คำตอบที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องด้วยฐานข้อมูลที่จำกัดอยู่ที่ปี 2021 ทาง OpenAI แนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบคำตอบจาก ChatGPT แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้


ต้องเสียค่าบริการในการใช้ ChatGPT หรือไม่


          OpenAI มี ChatGPT เวอชันฟรีที่ชื่อว่า Research Preview และมีเวอชันเสียเงินเป็น Subscription รายเดือน ชื่อ ChatGPT Plus ซึ่งสองเวอชันแตกต่างกันที่

 • เวลามีผู้ใช้พร้อมกันเยอะ ๆ ผู้ใช้ ChatGPT Plus จะได้ใช้ก่อน
 • ChatGPT Plus จะตอบคำถามได้รวดเร็วกว่า ChatGPT แบบฟรี
 • ChatGPT Plus จะมีฟังก์ชันใหม่ ๆ ที่ ChatGPT แบบฟรี ไม่มี

ข้อจำกัดของ ChatGPT

 • ChatGPT ถูกกำหนดให้ไม่ตอบคำถามที่รุนแรง หรือไม่สุภาพ
 • คุณภาพของคำตอบขึ้นอยู่กับคำถามและรายละเอียดที่ให้ เพราะฉะนั้นคำถามที่เฉพาะเจาะจงและให้รายละเอียด ChatGPT ก็จะสามารถตอบได้อย่างละเอียดและตรงคำถามมากขึ้นไปด้วย
 • คำตอบของ ChatGPT ไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะ ChatGPT ถูกฝึกให้ตอบคำถามที่คิดว่าถูกต้องความรู้สึกของมนุษย์ แต่ Open AI ก็พัฒนา ChatGPT อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบคำถามได้ดียิ่งขึ้น


คู่แข่งของ ChatGPT คือใคร

 • Bard โดย Google ซึ่งเป็น AI ที่ตอบคำถามคล้ายบทสนทนา โดยรวบรวมเอาข้อมูลล่าสุดจากอินเทอร์เน็ต
 • Facebook Blender เป็น LLM พัฒนาโดย Facebook AI ที่มีความสามารถคล้าย ChatGPT เช่น ตอบคำถาม, สร้างบทความ, สรุปเอกสารยาว ๆ


Reference:

 • Roger.  (2565).  What is ChatGPT And How Can You Use It?.  สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://bit.ly/3YxJsRV
 • Melody Brue.  (2566).  Microsoft Announces New Generative AI Search Using ChatGPT; Bada BING, Bada Boom—The AI Race Is On.  สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://bit.ly/3S1rcOz
 • Natalie.  (2566).  ChatGPT General FAQ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://bit.ly/3Yxrm2E
 • Margaret Rouse.  (2566).  ChatGPT.  สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://bit.ly/3lB40uq
วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general