ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS คืออะไร ประโยชน์หลายด้าน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS (ย่อมาจาก Geographic Information System) คือ ระบบที่รวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลอื่นๆที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาใช้นำเสนอให้เข้าใจและเห็นภาพได้ทั้งในรูปแบบแผนที่ แผนภูมิ ภาพสามมิติ โดยการนำ GIS มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำให้พบข้อมูลเชิงลึกเช่น รูปแบบการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้

GIS ทำงานยังไง

 • ใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน
 • กล้องดาวเทียมมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบ GIS

ประโยชน์

สามารถนำมาประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ต่อหลายหน่วยงาน เช่น

 • การตรวจสอบพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง
 • มีประโยชน์ต่อการวางผังเมือง
 • ช่วยในการวางแผนล่วงหน้า ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา ท่อน้ำทิ้ง บ่อบำบัดน้ำเสีย

องค์ประกอบของ GIS

 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) เพื่อใช้นำเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผลการทำงาน เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์
 2. โปรแกรม (Software) เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามที่ออกแบบไว้ เรียกค้นวิเคราะห์ จำลองภาพ นำเข้าและปรับแต่งข้อมูล เช่น AutoCAD, PAMAP, ARC/INFO ซึ่งติดตั้งบน Window หรือ Unix
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีที่องค์กรต่างๆจะนำระบบ GIS ไปใช้งานเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ให้เหมาะกับองค์กรของตน การกำหนดขั้นตอนการทำงานทำให้เกิดการทำงานที่เป็นขั้นตอน และน่าเชื่อถือ
 4. บุคคลากร ผู้ที่ใช้งานระบบเพื่อนำประสิทธิภาพของระบบ GIS ไปใช้เช่น พนักงานภาคสนาม พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล และพนักงานออกแบบแผนที่ เป็นต้น โดยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเนื่องจากหากไม่มีผู้ใช้งานก็เท่ากับว่าระบบไม่มีคุณค่าอันใด
 5. ข้อมูล แหล้งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในระบบ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Photographs) หรือ ภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite Imagery) รวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการบรรยายเช่น ชื่อของหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากรชาย-หญิง

ขั้นตอนการทำงานของ GIS

 1. การนำเข้าข้อมูล (Input) การแปลงข้อมูลให้เข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การแปลงจากแผนที่กระดาษไปเป็นข้อมูลรูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูล ผ่านการใช้งานอุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร์ หรือการพิมพ์ข้อมูลเป็นต้น
 2. การปรับแต่งข้อมูล (Manupulation) การที่ปรับแต่งข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบไปปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การแปลงหน่วยของข้อมูลให้เป็นหน่วยเดียวกัน แปลงสเกลแผนที่ให้เท่ากัน การปรับระบบพิกัดแผนที่ให้เป็นระบบเดียวกัน เป็นต้น
 3. การบริหารข้อมูล (Management) ระบบจัดการข้อมูลจะถูกนำมาใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
 4. การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Query and Analysis)  เมื่อข้อมูลมีความพร้อมในการใช้งานแล้ว การเรียกค้นข้อมูลจากผู้ใช้งานจะทำให้ระบบ GIS ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ที่ดินผืนนี้มีขนาดเท่าไหร่ ใครเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ติดกับโรงเรียน
 5. การนำเสนอข้อมูล (Visualization) เป็นการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียกค้นข้อมูล โดยสามารถนำเสนอได้ทั้งในรูปแบบของแผนภาพ 2 มิติ, ภาพ 3 มิติ, รูปถ่ายดาวเทียม, รูปสถานที่จริง, แผนที่ หรือการผสมผสานระหว่างแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมเป็นต้น

ประโยชน์

การใช้งานระบบ GIS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ในหลากหลายองค์กร

 • อนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมมลภาวะ ฝุ่น PM2.5, การจำลองนิเวศวิทยา
 • จัดการทรัพยากร การเกษตร เช่น การจัดการระบบชลประทาน, การอนุรักษ์ดินและน้ำ
 • วางแผนด้านสาธารณะภัย เช่น การจำลองน้ำท่วม, แก้ปัญหาไฟป่าภาคเหนือ
 • ผังเมือง เช่น การตรวจสอบการย้ายถิ่นฐานของประชากร การบุกรุกที่ป่า ระบบระบายน้ำเสีย
 • จัดการสาธารณูปโภค เช่น การจัดการไฟฟ้า การแสดงแผนที่ท่อส่งก๊าซ ดับเพลิง
 • วิเคราะห์การตลาด การหาที่ตั้งที่เหมาะสมกับการขยายสาขา
 • การเดินทาง แสดงแผนที่และจุดท่องเที่ยวสำคัญ
 • การทหาร
 • สาธารณสุข ดูการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
 • โบราณคดี

จะเห็นได้ว่าระบบ GIS มีประโยชน์ค่อนข้างมากในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ ซึ่งทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่างๆ สามารถใช้ในการวางกลยุทธ แนวทางการรับมือ ป้องกัน ตัดสินใจ รวมถึงยังเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนได้ด้วย

การใช้งานจริง

การขยายธุรกิจ

 • Levi Strauss & Co. ใช้เครื่องมือที่แสดงสภาพพื้นที่และภูมิศาสตร์เพื่อวางตำแหน่งที่ตั้งร้านและสาขาใหม่ รวมถึงการวางจุดกระจายสินค้าเพื่อลดความผิดพลาดทางด้านต้นทุน โดย GIS สามารถสร้างและออกแบบในสิ่งที่พวกเรากำลังต้องการได้เป็นอย่างดี
 • DHL บริษัทขนส่งสินค้า ใช้ระบบ GIS ในการพัฒนาการแยกกล่องสินค้าและขนส่งไปพร้อมๆกัน จากข้อมูลที่แยกแยะสินค้าไปในแต่ละพื้นที่ของผู้รับ ลดความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากมนุษย์ และลดพนักงานไปได้มากถึง 50% อีกทั้งเพิ่มเส้นทางการขนส่งได้อีกด้วย

ดูราคาประเมินที่ดิน

 • กรมที่ดินลดขั้นตอนการสอบถามราคาประเมินที่ดิน โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน และขนาดของที่ดินได้ เพียงกรอกโฉนดที่ดินเท่านั้น หรือจะเลื่อนเมาส์เพื่อหาพิกัดที่ดินก็ได้

ค่าฝุ่น PM2.5

 • การใช้ระบบ GIS เพื่อศึกษาพฤติกรรมของฝุ่น PM2.5 กับความสัมพันธ์ทางอุตุนิยมวิทยา
 • ประชาชนทั่วไปสามารถทราบค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ของตน เพียงกดดูจากในโทรศัพท์มือถือ
แหล่งอ้างอิง
 1. https://www.geospatialworld.net/blogs/overview-of-gis-history/
 2. http://www.gisthai.org/about-gis/compo-gis.html
 3. https://www.reic.or.th/News/RealEstate/453182
 4. http://www.agi.nu.ac.th/nred/Document/is-PDF/2562/geo_2562_036_FullPaper.pdf
 5. http://www.esri.com/library/casestudies/levistrauss.pdf
 6. https://www.esri.com/content/dam/esrisites/sitecore-archive/Files/Pdfs/library/casestudies/dhl-express-europe.pdf
 7. http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general