Public Relations คืออะไร ความสำคัญ ตัวอย่างมีอะไรบ้าง

          ในหลาย ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ, ภาคอุตสาหกรรม, หน่วยงานราชการ ก็ต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรของตัวเอง ให้เป็นที่ยอมรับ ให้มีความน่าเชื่อถือ และให้คนรู้จักมากขึ้น ดังนั้น Public Relations หรือ PR จึงเข้ามามีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อหวังผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือภาพลักษณ์ แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่า Public Relations คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับองค์กรของเรา

          Public Relations หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ PR คือ การประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารไปยังลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมหรือด้านธุรกิจ ส่วนคำจำกัดความด้าน J. Grunig และ Hunt’s ได้ให้คำจำกัดความการประชาสัมพันธ์ไว้ว่า เป็นการจัดการการสื่อสารระหว่างองค์กรกับสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า, สร้างความเชื่อมั่น, สร้างความน่าเชื่อถือ, สร้างความเข้าใจ ให้กับเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์ ที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารออกไปให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ส่วนประกอบของ Public Relations มี 4 รูปแบบ

 1. การจัดการ (Management) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการต่าง ๆ ขององค์กรนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้มีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่ดีที่สุด
 2. การสื่อสาร (Communication) ไม่ใช่เพียงแค่ส่งสารไปยังผู้รับสารเท่านั้น แต่ต้องเป็นการสื่อสารที่ให้ความเข้าใจแก่ผู้รับสารด้วย
 3. องค์กร (Organization) กลุ่มใด ๆ ที่จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจ บริษัท หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 4. สาธารณะ (Publics) หรือสาธารณชนเป็นกลุ่มคนใด ๆ ที่รวมตัวกันโดยมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับองค์กรที่ประชาสัมพันธ์ก็ได้

          Public Relations สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษร ก็สามารถทำได้และไม่จำกัดว่าจะต้องออกมาในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย Public Relations สามารถทำได้ทั้งหมด 8 รูปแบบด้วยกัน

 1. การให้ข่าวกับสื่อต่าง ๆ หรือการให้สัมภาษณ์
 2. การประกาศผ่านช่องทางที่แบรนด์มีอยู่
 3. การเป็นสปอนเซอร์
 4. การจัดโครงการบางอย่างเพื่อสังคม
 5. การทำ Corporate Social Responsibility (CSR)
 6. การทำ Creating Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าร่วมกัน
 7. การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event)
 8. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม

ความสำคัญของการทำ Public Relations

          หากเราอยากให้องค์กรหรือแบรนด์ของเรา เป็นที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะภาคธุรกิจการทำ PR หรือการโปรโมต จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นได้เป็นอย่างดี หากการทำ PR มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งส่งผลให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีการเข้าถึงแบรนด์มากขึ้น รวมไปถึงการลดต้นทุนในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี หรืออีกนัยหนึ่งการสื่อสารที่ดี ย่อมช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจนั้น เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้น แต่การโปรโมตในรูปแบบอื่นก็สามารถทำได้เช่นกัน ดังนั้นความน่าเชื่อถือของสาธารณชนที่จะเข้าถึงองค์กร เข้าถึงแบรนด์ เข้าถึงธุรกิจของเรานั้นจำเป็นมาก ที่จะต้องมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ มากพอที่เราจะทำการสื่อสารออกไป

ตัวอย่างของการทำ PR

          หากเรายังนึกไม่ออกว่าการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือแบรนด์เป็นอย่างไร ลองนึกภาพตามว่ามีบริษัทผลิตเครื่องสำอาง และมีลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์จนเกิดการแพ้ ทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหายจำนวนมาก จนมีการพูดต่อกันมากขึ้นในเรื่องของความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเครื่องสำอาง จะต้องทำ Public Relations เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้กลับมามีความน่าเชื่อถือดั้งเดิม โดยจะต้องคิดหาวิธีขอโทษลูกค้า อธิบายขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย แนะนำส่วนประกอบที่ไม่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ และอาจจะมีการแจกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดังกล่าวให้ใช้ฟรี เพื่อสื่อสารให้ลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นมากยิ่งขึ้น เพื่อลบภาพลักษณ์ของความเสียหายที่เกิดขึ้น และนี่คือหน้าที่ของ PR หรือการประชาสัมพันธ์ เพื่อกู้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั่นเอง

 


References:

 • goodmaterial.  (2564).  Public Relations คือ ทุกเรื่องควรรู้เกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565, จาก https://bit.ly/3bmrtdF
 • ไทยวินเนอร์.  (2563).  Public Relations คืออะไร? การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ [PR].  สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565, จาก https://bit.ly/3ycQRLS
 • greedisgoods.  (2562).  Public Relations คืออะไร การประชาสัมพันธ์ ทางการตลาด.  สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565, จาก https://bit.ly/3tUXOi8

 

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general