การขอวีซ่าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องเตรียมอย่างไร?

       

          ญี่ปุ่น แดนอาทิตย์อุทัยที่ใครหลายคนหลงใหล ทั้งอาหารที่ขึ้นชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่นอกจากจะเป็นเป้าหมายของเหล่านักท่องเที่ยวแล้ว ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่มีคนไทยไปทำงานเป็นจำนวนมาก วันนี้ วิชาการ จะพาทุกท่านมาดูขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อไปทำงานที่ญี่ปุ่นกัน

ทำไมต้องไปทำงานที่ญี่ปุ่น


          ญี่ปุ่น เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลก และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายด้าน จึงเป็นโอกาสทองของคนวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มรายได้ และหาประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกทั้งในปัจจุบัน ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้ตลาดแรงงานภายในประเทศขาดแคลน ประเทศญี่ปุ่นจึงเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ เข้ามาทำงานภายในประเทศได้มากขึ้น สำนักงานแรงงานในญี่ปุ่น ได้อธิบายวิธีการเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย โดยมีด้วยกันอยู่ 5 วิธีได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่ง, กรมการจัดหางานจัดส่ง, เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง, นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน, และ นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน โดยขั้นตอนการเตรียมเอกสารเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ซึ่งเราต้องตรวจดูให้มั่นใจว่า ข้อมูลต่าง ๆ ในพาสปอร์ตถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นชื่อ, นามสกุล หรือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน อีกทั้งต้องเช็กว่าอายุของพาสปอร์ตเรา เหลือมากพอที่จะไปขอวีซ่าทำงานหรือไม่ สำหรับนักเที่ยวทั้งหลายก็ต้องตรวจให้แน่ใจว่า มีหน้าว่างในพาสปอร์ตที่ไม่มีตราประทับเหลือมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป และถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเดิมก็ให้นำมาด้วยทั้งหมด
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า ซึ่งจะต้องกรองเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visaindex.html) หรือสามารถขอได้จากศูนย์ JVAC
 3. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะแตกต่างจากใบคำร้องขอวีซ่าข้างต้น เป็นการสอบถามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และสามารถเลือกกรองภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
 4. รูปถ่าย เป็นรูปแต่งกายสุภาพและเห็นหน้าตรง ขนาด 2×2 นิ้ว ที่ถ่ายภายใน 6 เดือน
 5. ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility หรือ COE) ฉบับจริงและสำเนา ถือเป็นเอกสารที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งในกระบวนการขอวีซ่า เพราะต้องได้รับใบรับรองนี้ก่อนจึงจะสามารถสมัครวีซ่าได้ เป็นเอกสารที่ออกโดยนายจ้างหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนการว่าจ้างหรือการฝึกอบรม
 6. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา
 7. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและนามสกุล (ถ้ามี)
 8. ประวัติการศึกษาและการทำงาน ในกรณีที่สมัครวีซ่าสำหรับ Entertainer และ Skilled Labor ผู้ขอวีซ่าจะต้องแนบประวัติการศึกษาและการทำงาน โดยจะต้องแจ้งประวัติการศึกษาทั้งหมด วิชาเอก ที่อยู่และเบอร์ติดต่อของสถาบันการศึกษา ในส่วนของประวัติการทำงานเราต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของหน่วยงาน ตำแหน่งและขอบเขตของงาน และระยะเวลาที่ทำงาน


ขั้นตอนการยื่นสมัครวีซ่า

 

 1. ก่อนที่เราจะยื่นวีซ่า เราต้องตรวจทานให้แน่ใจว่าเรามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง เพราะหากเอกสารไม่ครบ วีซ่าที่เราขอไปอาจถูกปฏิเสธได้ อีกทั้งยังควรจัดเรียงเอกสารตามระเบียบให้เรียบร้อยก่อนยื่นวีซ่าที่ศูนย์
 2. ยื่นเอกสารและดำเนินการ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) โดยศูนย์อยู่ใกล้ สถานี BTS นานา ตึก One Pacific place ชั้น 9
 3. เมื่อทำการยื่นเสร็จ จะมีการนัดวันรับพาสปอร์ต โดยหากวีซ่าได้รับการอนุมัติ ก็จะติดมากับพาสปอร์ตของเรา วีซ่าที่ขอไปนั้นโดยปกติใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5-10 วัน

            สำหรับใครที่วางแผนอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น สามารถเตรียมตัวเตรียมเอกสาร และทำตามขั้นตอนด้านบนได้เลย รับรองว่าทั้งง่าย สะดวก และไม่ยุ่งยากอีกด้วย

  Reference:
 • สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย.  (2565).  ข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่า.  สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565, จาก https://bit.ly/3gPapQo
 • 乳牛貓.  (2565).  เจาะลึกวีซ่าทำงานในญี่ปุ่น! รวมถึงปัญหาและข้อควรระวังในการยื่นขอ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565, https://bit.ly/3gMbN60
 • สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น.  (2565).  วิธีการเข้ามาทำงาน.  สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565, https://bit.ly/3gLAsaO
วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general