รวม “Soft Skills“ ทักษะที่ควรมีเพื่อการประสบความสำเร็จในการทำงาน

สำหรับการทำงานแล้ว แน่นอนว่าการที่จะได้ผลงานตามที่คาดหวังหรือมีศักยภาพในตัวเองจนเป็นที่ต้องการของนายจ้าง เราเองจะต้องมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะช่วยให้เราทั้งทำงานเก่ง ทำงานเป็น ซึ่งทักษะที่จำเป็นอย่างหนึ่งก็คือ “Soft Skills” ที่จะช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และช่วยให้เรามีทักษะในการทำงานที่ดี โดยในวันนี้ วิชาการ ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ Soft Skills ที่ควรมีในการทำงาน จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

รวม “Soft Skills” ทักษะที่ควรมีในการทำงาน

Soft Skills” คืออะไร ?

สำหรับ Soft Skills ทาง วิชาการ ขอนิยามว่าคือการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้, การพัฒนาตนเอง โดยประกอบด้วย

 • Emotional Quotient (EQ) หรือที่เราเรียกกันว่า “ความฉลาดทางอารมณ์” คือการบริหารอารมณ์ของเราให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี รู้จักการระงับความโกรธ, ความเสียใจ, ความผิดหวัง ใช้เหตุผล และตรรกะในการตัดสินใจหรือแสดงออก
 • Creativity Quotient (CQ) โดยมีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในการแก้ไขปัญหาในการทำงานหรือการคิดค้นวิธีการทำงานหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนางานหรือทีมงานของเราให้ดีขึ้น
 • Adversity Quotient (AQ) คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถใช้ประสบการณ์, ข้อมูล, ความรู้มาช่วยในการตัดสินใจให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 • Social Quotient (SQ) คือ ความสามารถในการปรับตัว ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่เรามีปฏิสัมพันธ์ในช่วงเวลานั้นได้ เช่น สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า, คู่ธุรกิจได้ ฯลฯ

“Soft Skills” ที่ควรมีในการทำงาน มีอะไรบ้าง ?

มีการสื่อสารที่ชัดเจน

เราควรมีความสามารถในการเรียบเรียงคำพูดและรู้ถึงเป้าหมายในการสื่อสาร เพราะในการทำงานการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือจากเราไปสู่ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ โดยทักษะที่เราควรพัฒนาด้านการสื่อสาร ได้แก่

 • การเรียบเรียงประโยคถ้อยคำที่กระชับ เข้าใจง่าย
 • การสื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น ไม่อ้อมไปมา
 • การรู้จักประเมินผู้รับสาร ว่าเข้าใจสิ่งที่เราพูด หรืออยู่ในสภาวะที่พร้อมรับสารหรือไม่
 • รู้จักรับฟัง คิดวิเคราะห์จับประเด็นสิ่งที่คู่สนทนาพูด ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ชิงถาม

การปรับตัวยืดหยุ่นทุกสถานการณ์

เพราะในโลกของการทำงานไม่มีสิ่งใดเป็นสูตรสำเร็จตายตัว แต่ละวันเราต้องเจอผู้คนและปัญหาต่าง ๆ เข้ามามากมาย ดังนั้นทักษะที่เราควรมีเพื่อพร้อมรับมือกับผู้คนและสถานการณ์ต่าง ๆ ควรมี ดังนี้

 • มีความคิดเชิงบวก พร้อมก้าวไปข้างหน้าเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • เมื่อทำผิดพลาดจดจำเป็นบทเรียนและนำมาแก้ไขไม่ท้อถอย
 • เป็นคนช่างสังเกต รู้จักประเมินสภาพแวดล้อมรอบตัว
 • ฝึกใช้ตรรกะ ข้อมูล ในการตัดสินใจมากกว่าอารมณ์ของตนเอง

ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม

ในการทำงานจะไม่สามารถสำเร็จได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนของผู้อื่น ดังนั้นเราต้องรู้จักทำงานเป็นทีม ไม่ทำงานแบบโชว์เดี่ยวหรือไม่สื่อสารกับใคร โดยการพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ ควรทำ ดังนี้

 • สื่อสารเป้าหมาย และเข้าใจเป้าหมายรวมกันทั้งทีม
 • มีการเปิดใจ เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างกัน
 • ไม่มีความคิดเชิงปิดกั้น พร้อมรับไอเดียใหม่ ๆ ไม่มีคำว่าผิดหรือถูก ในการระดมความคิด
 • แบ่งปันประสบการณ์, ความรู้, ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานระหว่างกัน

คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

แน่นอนว่ากระบวนการตัดสินใจในการทำงาน ย่อมสามารถทำให้งานของเราล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นการมีทักษะการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจที่ดี จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา Soft skills ของเรา โดยทักษะที่ควรมี ได้แก่

 • รู้จักตั้งคำถามกับสิ่งต่าง ๆ หาที่มาของสาเหตุหรือที่มาของปัญหา
 • ในการตัดสินใจหรือวิเคราะห์สิ่งใด ต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาประกอบทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์มาอยู่เหนือข้อมูลและเหตุผล เมื่อต้องตัดสินใจ
 • รู้จักหาแผนสำรองหรือทางเลือกในการทำงาน หรือการตัดสินใจเสมอ
 • กำหนดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาหรือจัดลำดับ และกำหนดขอบเขตของปัญหา เพื่อที่จะสามารถจัดลำดับความสำคัญและช่วยในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Reference:

 • The Growth Master.  (2564).  รวม 12 Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคดิจิทัล.  สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566, จาก https://thegrowthmaster.com/growth-mindset/softskills-for-digital-era

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general