รู้จัก “Resilience Skill” ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานยุคใหม่

ในโลกของการทำงานนั้น นอกจากความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือทักษะต่าง ๆ ทั้งทักษะทางด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน และทักษะเชิงนามธรรม เช่น การจัดการอารมณ์, มนุษยสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น แน่นอนว่าบุคคลใดจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ความสามารถและทักษะประกอบกัน

ในวันนี้ วิชาการ จึงจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นของคนทำงานยุคใหม่ นั่นคือ “Resilience Skill” จะเป็นอย่างไรนั้น ตาม วิชาการ ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

“Resilience Skill” ทักษะที่คนทำงานต้องมีในปี 2023

“Resilience Skill” คืออะไร ?

“ยืดหยุ่น – เตรียมรับมือ ฟื้นฟู และพร้อมปรับตัว”

                Resilience Skill แปลเป็นภาษาไทยว่า “ทักษะความยืดหยุ่น” ซึ่งในที่นี้หมายถึงความยืดหยุ่นในจิตใจของเรา ที่จะทำให้ตัวเรามีขีดความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องเลวร้าย  ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับมือ ฟื้นตัว และปรับตัวเพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์เหล่านั้น และอยู่รอดต่อไปได้นั่นเอง

“Resilience Skill” มีอะไรบ้าง ?

องค์ประกอบของทักษะ Resilience Skill มีดังนี้

1. เข้าใจและยอมรับความจริง

  • การเข้าใจความเป็นไปของโลกและความเป็นจริงต่าง ๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ถือเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญของ Resilience Skill โดยเราต้องเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเข้าใจว่าทุกปัญหามีทางแก้เสมอ เพราะหากเราเข้าใจความจริง เข้าใจสาเหตุ ก็จะเจอแนวทางการแก้ปัญหานั่นเอง

2. ยอมรับความผิดพลาดและทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น

  • การที่เรามี Resilience Skill จะทำให้ตัวเรายอมรับและเข้าใจความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตหรือการทำงาน เมื่อจิตใจเรากล้ายอมรับความผิดพลาดก็จะสามารถกลับมาคิดทบทวนถึงสาเหตุ ที่ทำให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมา รวมทั้งหาหนทางการแก้ปัญหา โดยเมื่อเรารู้สาเหตุที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำนั่นเอง

3. เชื่อมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พร้อมก้าวไปข้างหน้า

  • เมื่อเรายอมรับความจริงและความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาแล้ว แต่การมี Resilience Skill จะไม่หยุดเพียงแค่นี้ เราเองยังต้องพัฒนาตนเองในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การหาแนวทางการทำงานใหม่ ๆ หรือการพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อให้ตัวเราเองยกระดับความสามารถขึ้นมา เป็นต้น

4. มีความรับผิดชอบ กล้าหาญในการกระทำของตนเอง

  • อีกสิ่งที่สำคัญของการมี Resilience Skill คือการมีความรับผิดชอบ ในที่นี้หมายถึงรับผิดชอบการกระทำของตนเองโดยเชื่อว่า เมื่อกระทำสิ่งใดออกไป สิ่งนั้นย่อมมีผลสะท้อนกลับมาหาเราเสมอ ทั้งในทางดีและทางไม่ดี เพื่อให้เรามีความรอบคอบรู้จักการวางแผนและรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้า ตลอดจนมีการคิดเชิงเหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงตั้งแต่เหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้พร้อมสามารถพิจารณาเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

5. การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์

  • เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม เราจึงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ ดังนั้นกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่เราทำจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเกี่ยวข้อง หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น การมีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ย่อมช่วยให้การทำงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเอง

 

 

Reference: 

  • ลงทุนศาสตร์.  (2564).  Resilience Skills ทักษะความยืดหยุ่นทางจิตใจที่คนในยุคนี้จำเป็นต้องมี.  สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566, จาก http://bit.ly/4081WJr

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general