อยากเป็นคุณครูฟังทางนี้! กับทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2566

       

          ครู มาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่าหนัก เพราะความรับผิดชอบในการอบรมบ่มนิสัยคน คน หนึ่งให้เติบโตมาเป็นคนที่ดี มีความรู้ นับว่าเป็นภาระงานที่หนักหนาสาหัส แต่มีน้อง ๆ นักเรียนบางคนก็มีความชอบและความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นคุณครู เนื่องจากอาชีพรับราชการครู มีสวัสดิการ เงินเดือนและความก้าวหน้าในระดับที่ดีเลยทีเดียว ประเทศไทยมีโรงเรียนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีทั้งโรงเรียนที่ห่างไกล ติดชายแดนและที่เป็นหมู่เกาะ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เผชิญปัญหาครูย้ายกลับไปยังภูมิลำเนา ทำให้ขาดแคลนครู จึงทำให้เกิดโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นขึ้น สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากจะเรียนครูแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ วิชาการ มีสาระเกี่ยวกับโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นมาให้ทุกท่านได้อ่านกัน


โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นคืออะไร


          เป็นโครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนพื้นที่ห่างไกล เป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนบ้านเกิด โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.), คุรุสภาและ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), ที่มีเป้าหมายในการให้ทุนเรียนครูจนจบปริญญาตรี ประมาณปีละ 300 คน จำนวน 5 รุ่น รวม 1,500 คน ปีการศึกษา 2566 นับว่าเป็นรุ่นที่ 4


รายละเอียดทุน

 • ทุนมูลค่ารวม 160,000 บาท/ปี
 • ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
 • ค่าที่พักไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน
 • ค่าครองชีพ 6,000 บาท/คน/เดือน
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท/คน/เดือน


เงื่อนไขการรับทุน

 • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตน ไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • กรณียุติการเรียนหรือเรียนไม่จบ โดยไม่มีเหตุผลอันควร ต้องชดใช้ทุนตามจำนวนที่ได้รับทั้งหมด
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ครูในท้องถิ่นของตนต้องชดใช้เงินทุนตามจำนวนที่ได้รับไปทั้งหมด
 • กรณีอื่น ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข กสศ. จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด


สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครูปีการศึกษา 2566

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 5. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. มหาวิทยาลัยภูเก็ต
 9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ปฏิทินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นปีการศึกษา 2566

 • 6 ต.ค. 2565 : ประชาสัมพันธ์สู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • 6 ต.ค. –  4 พ.ย. 2565 : รับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาพื้นที่เป้าหมาย
 • 14-20 พ.ย.และ 28 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2565 : ค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมายและเยี่ยมบ้านผู้สมัคร
 • 23-25 ม.ค. 2566 : การเข้าร่วมกิจกรรมก่อนการคัดเลือก
 • 2 ก.พ. 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น
 • 4-5 พ.ค. 2566 : ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
 • 22 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2566 : เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
 • มิ.ย. 2566 : ปฐมนิเทศ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีสัญชาติไทย
 4. บิดา มารดาและผู้รับทุน อยู่ภูมิลำเนาที่ผู้รับทุนบรรจุและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. มีฐานะยากจน รายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน
 6. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม
 7. เป็นผู้ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน


          ความใฝ่ฝันของน้อง ๆ ที่มีใจรักอยากเป็นครู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม เพียงแค่ตั้งใจและใส่ใจในการเรียน หมั่นศึกษาหาความรู้และติดตามข่าวสาร จะทำให้ไม่พลาดโอกาสทางการศึกษาที่ดี ทั้งได้รับราชการและได้ทำงานอยู่ภูมิลำเนาตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาจนจบหลักสูตร วิชาการ เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ

Reference :

 • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา.  (2565).  โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น.  สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3Ba3XuD
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  (2565).  โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4.  สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3F1Nhrs
 • ครูอับเดต.  (2565).  ทุนครูรักษ์ถิ่น 2566 โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3iftoEkวิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general