อยากเป็นคุณหมอ อยากเรียนหมอ ต้องขอทุนที่ไหน

          แพทย์หรือที่เรามักเรียกว่า ”หมอ” นับได้ว่าเป็นอาชีพที่สำคัญต่อสังคมอาชีพหนึ่ง เป็นอาชีพที่ต้องมีความรู้และความสามารถ เพื่อวินิจฉัย รักษาผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐแล้ว แพทย์มีความคลาดแคลนอย่างมาก แต่การจะเป็นแพทย์ได้นั้นต้องมีปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นความรู้, ความสามารถ, ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงทุนทรัพย์ เพราะค่าใช้จ่ายในการเรียนแพทย์ค่อนข้างสูง บทความนี้จะพาเรามาทำความรู้จักกับอาชีพแพทย์ สถาบันที่เปิดสอนแพทย์และทุนต่าง ๆ ในการเรียนแพทย์

ความหมายของแพทย์

          แพทย์ คือ ผู้ตรวจโรคและความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ, สั่งยา, ให้การรักษา, มีบทบาทหน้าที่ต่อสุขภาพของประชาชน ด้านการส่งเสริม, สนับสนุน, ป้องกัน, รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ประเภทของแพทย์

 1. แพทย์ใช้ทุน (Intern)
  • นักศึกษาแพทย์ที่เรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ต้องใช้ทุน โรงพยาบาลกินเวลา 3 ปี
 2. แพทย์ประจำบ้าน (Resident)
  • แพทย์ที่เรียนจบแล้ว ไปเรียนต่อสาขาที่สนใจ ที่เรียกว่า “เรียนต่อเฉพาะทาง”
 3. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Followship)
  • แพทย์ประจำบ้านที่เรียนจบเฉพาะทางแล้ว ในสาขาใดสาขาหนึ่ง แล้วเรียนเจาะลึกตามสาขานั้นอีก
 4. สตาฟ (Staff)
  • แพทย์ผู้ที่จบเฉพาะทางหรือต่อยอดทำงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ

สาขาของแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีอะไรบ้าง

 1. อายุรแพทย์
  • แพทย์เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัย รักษา ป้องกันความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกายทั้งหมด เช่น โรคทางเดินหายใจ, โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โลหิตวิทยา, โรคติดเชื้อ เป็นต้น
 2. สูตินรีแพทย์
  • แพทย์เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์ และโรคสืบพันธุ์ของแพทย์หญิง เช่น โรคเนื้องอกมดลูก, มะเร็งปากมดลูก, ประจำเดือนผิดปกติ, การคุมกำเนิด เป็นต้น
 3. ศัลยแพทย์
  • แพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ผ่าตัด เพื่อรักษา อาการบาดเจ็บ โรคหรือตัดชิ้นเนื้อมาวินิจฉัย
 4. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • แพทย์เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ วินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ, กระดูก, ข้อ, เส้นประสาท เป็นต้น
 5. จักษุแพทย์
  • แพทย์เชี่ยวชาญด้านดวงตา ตรวจวินิจฉัยสายตาและรักษาโรคทางสายตา ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาโรคตาแต่ละชนิด
 6. จิตแพทย์
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิต วินิจฉัยและรักษาอาการป่วยทางจิต
 7. แพทย์ โสต ศอ นาสิก
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหู คอ จมูก
 8. กุมารแพทย์
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทารก เด็ก และวัยรุ่น
 9. แพทย์ผิวหนัง
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทุกชนิดของผิวหนัง เส้นผม เล็บ และเยื่อบุ
 10. ทันตแพทย์
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฟัน ตรวจวินิจฉัย ป้องกันโรคฟัน โรคอวัยวะในช่องปาก

มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เปิดสอนแพทย์

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. มหาวิทยาลัยบูรพา
 10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 12. มหาวิทยาลัยพะเยา
 13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 14. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 15. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ทุนเรียนแพทย์มีอะไรบ้าง

 1. ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาล
  • นักศึกษาแพทย์ที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาล จะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาลอยู่แล้ว ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเรียนลดลง เมื่อจบการศึกษาต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี
 2. ทุนแพทย์ ODOD หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน
  • ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทย์มหาวิทยาลัยแต่ละท้องที่ สนับสนุนระหว่างเรียนเดือนละ 5,000 และค่าหอพัก 3,000 ต้องใช้ทุน 12 ปี
 3. ทุนแพทย์ CRIRD ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
  • ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุนนักเรียนและนักศึกษา แล้วกลับมาทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม ใช้ทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่มีเงินสนับสนุนแต่ละเดือน
 4. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย
  • นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถขอทุนของมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • ทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วค่อยใช้ทุน ผ่อนจ่ายเป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจะได้รับทั้งค่าเทอมตามจริงและค่าครองชีพตามที่กองทุนกำหนด

          สำหรับผู้ที่สนใจเรียนแพทย์คงคลายความกังวล เพราะมีทุนต่าง ๆ มากมายที่สนับสนุนให้เข้าสู่เส้นทางสายอาชีพแพทย์ ซึ่งปัจจุบันมีความขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากร ทำให้มหาวิทยาลัยรัฐ หลาย ๆ แห่ง มีทุนคอยสนับสนุนผู้เรียน เพียงแค่มีความตั้งใจ มีความรู้ มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ สำเร็จการศึกษามารักษาผู้ป่วยเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้คนอีกมากมาย

 

Reference:

 • กรมจัดหางาน.  (2565).  รู้ก่อนเป็น”หมอ”.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565, จาก https://bit.ly/3RNYDnl
 • My career.  (2565).  อาชีพแพทย์.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565, จาก https://bit.ly/3yQd4hS
 • On Demand.  (2564).  อยากเป็นหมอ ! เรียนแพทย์ 6 ปีต้องเจออะไรบ้าง.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565, จาก https://bit.ly/3ohq7UA

 

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general