เตรียมตัวให้พร้อมกับนักเรียนทุน สควค. 2566 พร้อมดูเงื่อนไขได้ที่นี่!

       

          สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คงมีการวางแผนในการเรียนต่อไว้แล้วบ้าง เพราะการศึกษาต่อเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งน้อง ๆ แต่ละคนก็จะมีความใฝ่ฝันที่อยากประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ส่วนน้อง ๆ คนไหน ที่อยากจะประกอบอาชีพรับราชการครู และมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บทความนี้ วิชาการ เรามีเงื่อนไขการสมัครขอรับทุน สควค. 2566 มาให้น้อง ๆ ได้อ่านและเตรียมตัวกัน

ทุน สควค.คืออะไร


          ทุน สควค. คือทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 10 แห่ง ซึ่งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องถึงปริญญาโท หลักสูตรปกติในประเทศรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครรับการคัดเลือก เพื่อขอรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS 66 ได้เลย


ข้อผูกพันของทุน

 

 1. เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ต้องเข้าศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่อง ปีการศึกษาถัดไปทันทีในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา, คณิตศาสตร์ศึกษา, คอมพิวเตอร์ศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์หรือสถาบันที่มีหลักสูตรปริญญาโท ที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษา เพื่อประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
 2. เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีใบประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อย จะต้องบรรจุเข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีความขาดแคลนครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าของจำนวนเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา
 3. กรณีผู้รับทุนผิดเงื่อนไขสัญญาให้ทุนการศึกษา ลาออกจากทุน หรือไม่เข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา ต้องชดเชยเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุน

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเข้ารับทุน สควค.

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เงื่อนไขในการรับสมัครขอรับทุน สควค.

 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. มีสัญชาติไทย
 3. ประพฤติดีและให้คำรับรองต่อสสวท.ว่าจะตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการโดยเคร่งครัดทุกประการ
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นบุคคลที่ป่วยทางจิต
 5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
 7. มีคะแนนสอบทางวิชาการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดี(ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ
  • วิชาความถนัดทั่วไปTGAT รวมทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผลและสมรรถนะการทำงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
  • วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. มีผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สะท้อนให้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ และมีส่วนร่วมกับชุมชน


          น้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่รู้ตัวเองว่าเรามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แล้วละก็สามารถสมัครขอรับทุนได้เลย ซึ่งก็จะทำให้เราได้มีเวลาเตรียมความพร้อมตามเงื่อนไขได้ก่อนใคร แน่นอนว่าการเตรียมตัวก่อน ก็มีสิทธิประสบผลสำเร็จได้ก่อน จงฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง เพราะทุนสควค. ได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ขอแค่เรามีความตั้งใจและความพยายาม วิชาการ ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ให้สมหวังทุกคนนะคะ

Reference:

 • สสวท. (2565). เตรียมตัวให้พร้อม สสวท. ประกาศรับสมัครทุน สควค. ปี 2566. สืบค้นเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3FPurog
 • ครูอับเดต. (2565). ทุนสควค. 2566 ทุนโครงการ สควค. เปิดรับสมัครทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566. สืบค้นเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3fyw1jK
 • โรงเรียนเตรียมอุดม. (2565). ทุนโครงการ สควค. 66 ป.ตรี-ป.โท 6 ปี จบแล้วบรรจุเป็นครูสพฐ. สืบค้นเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3t8KQMI

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general