ทหารเรือมาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี 2566

“ทหาร” อาชีพที่เด็กชายหลายคนใฝ่ฝัน ด้วยเครื่องแบบที่สง่างาม และการได้ทำงานกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้หลายคนต่างตั้งเป้าความฝันในการประกอบอาชีพว่าอยากเป็นทหารรับใช้ชาติ ซึ่งต่างก็เฝ้ารอโอกาสในการสมัครสอบเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทย

และ “ทหารเรือ” ก็ถือเป็นเหล่าทัพหนึ่งที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศทะเล โดยประเทศไทยของเรามีชายฝั่งที่จะต้องดูแลยาวกว่า 1,500 ไมล์ทะเล กองทัพเรือจึงเป็นเหล่าทัพหนึ่งที่ได้มีการเปิดรับกำลังพลเรื่อย ๆ และในปี 2566 นี้ ทางกองทัพเรือก็ได้มีการเปิดรับนักเรียนจ่าทหารเรือ เพื่อเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพเรือ สำหรับใครที่สนใจสมัครเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ วันนี้ วิชาการ จะพาไปดูรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลย

นักเรียนจ่าทหารเรือ คืออะไร ?

นักเรียนจ่าทหารเรือ คือ ชื่อเรียกนักเรียนสังกัดโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ซึ่งเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรนายทหารประทวนของกองทัพเรือ โดยนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือทุกคน จะได้รับการประดับยศจ่าตรี และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือตามสาขาวิชาที่ได้จบการศึกษามา

นักเรียนจ่าทหารเรือเรียนอะไร ?  เรียนกี่ปี ?

สำหรับการศึกษาในโรงเรียนชุมพลทหารเรือของนักเรียนจ่าทหารเรือจะมีระยะเวลาการศึกษาจำนวน 2 ปี และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการศึกษาจะแบ่งออกเป็นพรรค (สาขาวิชา) หลัก ๆ จะมี 4 พรรค ได้แก่

 • พรรคนาวิน ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนเรือรบต่าง ๆ อาทิ การควบคุมอาวุธ, การสื่อสาร ตลอดจนการดูแลอาวุธและวัตถุระเบิด, การขนส่งในที่ตั้งหน่วยทหารเรือบนฝั่งปกติ ฯลฯ
 • พรรคกลิน ทำการศึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนยานพาหนะ ทั้งเรือรบ, อากาศยาน, รถของกองทัพเรือ ไปจนถึงการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ
 • พรรคนาวิกโยธิน ทำการศึกษาเกี่ยวกับการรบทางบกของกองทัพเรือ, การรบพิเศษ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในที่ตั้งของหน่วยทหาร เป็นต้น
 • พรรคพิเศษ ทำการศึกษาเกี่ยวกับงานสนับสนุนการรบและกิจการต่าง ๆ ของกองทัพเรือตามเหล่าย่อยของพรรค อาทิ เหล่าการเงิน, เหล่าแพทย์, เหล่าสารวัตรทหาร, เหล่าสูทกรรม ฯลฯ

เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ดีอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่ได้เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ย่อมเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านหน้าที่การงานในชีวิต เนื่องจากหากสำเร็จการศึกษาตามพรรคที่ได้ศึกษามาก็จะได้รับการบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน, สวัสดิการ ตลอดจนเงินบำนาญเมื่อเกษียณตามระเบียบข้าราชการทหารเรือทุกประการ

กำหนดการรับสมัครเป็นอย่างไร สมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือได้ที่ไหน ?

สำหรับการรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี 2566 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 29 มกราคม 2566  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://nrj.navy.mi.th/nrj/   (เลือกไปที่หน้า “สมัครสอบออนไลน์”) โดยใช้หลักฐานการสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ เป็นไฟล์รูปแบบ pdf ที่อ่านได้ชัดเจน ประกอบไปด้วย

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 3 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 4. สำเนาใบสูติบัตร
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 6. หลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์และคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
 7. เอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬา (ถ้ามี)

หมายเหตุ สำหรับทหารกองประจำการ, ทหารกองหนุน, ทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ ใช้เอกสาร สำคัญทหารกองหนุน สด.8 หรือสําเนาบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสําคัญทหารกองหนุน ชั่วคราว (เฉพาะทหารกองประจําการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ) ประกอบการรับสมัคร

 

Reference:

 • กรมยุทธศึกษาทหารเรือ.  (2565).  แนะนำพรรค-เหล่า.  สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565, จาก https://bit.ly/3uIfei6
 • ประกาศผลสอบ.com.  (2565).  ปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2566.  สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565, จาก https://bit.ly/3uDT1Bs

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general